Výzva na nominácie do Výboru pre rodovú rovnosť

Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter vyhlásil výzvu za účelom vymenovania členov komory za mimovládne neziskové organizácie vo Výbore pre rodovú rovnosť. Písomné žiadosti organizácií uchádzajúcich sa o členstvo vo výbore je možné predkladať do 28. apríla 2017 (vrátane).

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

20. mája 2014  sa o 10 hod uskutoční zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v zasadačke č. 117 MPSVR SR, Špitálska 4-6-8 v Bratislave. Program a materiály sú k dispozícii tu.

Odborný workshop k príprave stratégie ľudských práv v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien

Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR (zasadačka č. 117 na 1.poschodí) uskutoční odborný workshop k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Workshop bude k téme stratégie Rodová rovnosť a ľudské práva žien. Program workshopu: 9.00 – 9.15  Registrácia 9.15 –  11.00 Odborné prezentácie: Rodová rovnosť – východiská a pojmy. Doc. PhDr. […]

Zo zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Pod vedením svojho predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes na Úrade vlády SR zišla Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na úvod si jej členovia vypočuli a schválili návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – […]

Vyhlásenie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť víta prijatie Odporúčania Rady EÚ o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (pozn.1) a záverov Rady EÚ o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii ( pozn.2) na jej rokovaní 5. a 6. decembra 2013. Odporúča Vláde SR bezodkladne realizovať tieto odporúčania. Rada […]

Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

V stredu 20. novembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo jedenáste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na ktorom boli prerokované materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národný akčný plán na […]

Stanovisko MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv

Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu (kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv […]

Po rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

V stredu 4. septembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zasadnutie bolo venované predovšetkým príprave návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Rada vzala na vedomie informáciu o procese prípravy stratégie, schválila […]

Vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti homofóbii a transfóbii

Dňa 17. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii, ktorý je symbolickou spomienkou schválenia vyňatia homosexuality valným zhromaždením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí (ďalej len Výbor) pripomína, že homofóbia je iracionálnym strachom z mužskej alebo ženskej homosexuálnej orientácie, z lesieb, gejov, bisexuálnych […]

Rokovanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

10. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 29. mája 2013 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. Návrh programu: Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Rady vlády Slovenskej republiky  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, […]

Zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá je poradným orgánom Vlády SR, zasadne na svojom 9. rokovaní, 15. apríla 2013 o 14.30 hod.  v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. Program a materiály k zasadnutiu sú k dispozícii na stránke Rady.

Vyhlásenie účastníkov konferencie „Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu“

Všeobecná deklarácia ľudských práv je symbolom univerzality a nedeliteľnosti ľudských práv. Jej význam zostáva nadčasový. Aj dnes, po viac ako šesťdesiatich rokoch od prijatia všeobecnej deklarácie, sa vraciame k podstate tohto základného manifestu ľudských práv. Posolstvo slobody a rovnosti v dôstojnosti a právach je východiskom našich úvah. Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, princíp nediskriminácie […]

Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu

Medzinárodná konferencia pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka 14. decembra 2012, Hotel Bôrik, Bratislava ORGANIZÁTORI: ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY Predbežný program 8:15 – 9:45 Registrácia 08:30 – 09:45 Slávnostné zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a […]

​​Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva LGBTI

Verejná výzva na nominácie na členstvo vo Výbore pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí.   Minister spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáš Borec ako predseda Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí vyhlasuje v zmysle čl. 4 ods. 6 Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí dňa […]