Rokovanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Pozvánky

10. rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, 29. mája 2013 o 14.30 hod. v Presscentre (miestnosť č. 004) Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave.

Návrh programu:
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Rady vlády Slovenskej republiky  pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

  1. Informácia o záveroch zasadnutí výborov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (prezentujú zástupcovia výborov);
  2. Návrh Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
  3. Hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o stave národnostného školstva a o používaní jazykov národnostných menšín (predkladá podpredseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny);
  4. Správa o priebehu a výsledkoch tretieho kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike (predkladá podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky);
  5. Návrh dodatku k Štatútu Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, trasnrodových a intersexuálnych osôb (predkladá minister spravodlivosti Slovenskej republiky);
  6. Informácia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o výsledkoch auditu realizovaného v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva na základe úlohy z uznesenia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 54 k Informácii o činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva za rok 2011 zo dňa 17. októbra 2012 (informácia bude prezentovaná na zasadnutí);
  7. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 (predkladá minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky);
  8. Rôzne.

 

Materiály k rokovaniu sú k dispozícii tu

Pridaj komentár