Inštitút rodovej rovnosti

Centrum vzdelávania MPSVaR implementoval národný projekt Inštitút rodovej rovnosti zameraný na zlepšenie rodovej rovnosti a odstraňovanie rodových rozdielov. Viac informácií nájdete na web stránke projektu.

Ciele projektu:

  • vytvoriť prostredie, účinné mechanizmy, nástroje a metódy implementovania rodovej rovnosti a eliminácia rodovej nerovnosti na trhu práce
  • zlepšenie informovanosti, poradenstvo a zvýšenie právneho povedomia v oblasti diskriminácie
  • vytvorenie e-systému uplatňovania rodovej rovnosti a jeho celoštátnu koordináciu
  • zvýšenie odborných znalostí aktérov na prevenciu a elimináciu diskriminácie
  • zlepšenie datab%