Dokumenty Rady Európy

CM/Rec(2007)17

Recommendation Rec(2007)17 of the Committee of Ministers to member states on gender equality standards and mechanisms adopted on 21 November 2007 and explanatory memorandum

Odporúčanie Rec (2007) 17 Výboru ministrov členským štátom o štandardoch a mechanizmoch rodovej rovnosti prijaté 21. novembra 2007 a ​​dôvodovej správe

EG (2009) 2 

National machinery, action plans and gender mainstreaming  in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

Národná mechanizmy, akčné plány a uplatňovanie rodového hľadiska v Rade Európy členských štátoch od 4. svetovej konferencii o ženách (Peking, 1995)

CDEG (2004) 19 

Stocktaking study of the effective functioning of national mechanisms for gender equality in Council of Europe member states

Štúdia o účinnom fungovaní vnútroštátnych mechanizmov pre rodovú rovnosť v členských štátoch Rady Európy.

EG (2004) 4 

National machinery, action plans and gender mainstreaming in the Council of Europe member states since the 4th World Conference on Women (Beijing, 1995)

Národná stroje, akčné plány a rodovej rovnosti v Rade Európy členských štátoch od 4. svetovej konferencii o ženách (Peking, 1995)

EG (2001) 7 

Handbook on national machinery to promote gender equality and action plans. Guidelines for establishing and implementing national machinery to promote equality, with examples of good practice

Príručka o štátnych mechanizmoch na podporu rodovej rovnosti a akčné plány. Všeobecné zásady pre vypracovanie a realizáciu štátnych mechanizmoch na presadzovanie rovnosti s príkladmi dobrej praxe

EG-S-PA (2000) 7

Positive Action in the Field of Equality between Women and Men

Pozitívna akcia v oblasti rovnosti žien a mužov