Výbor pre rodovú rovnosť

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (uznesenie č. 158/2011 z 2. 3. 2011) je jedným z troch poradných výborov vlády SR, zakotvených v kompetenčnom zákone. Schválením štatútu rady došlo k transformácii dovtedy existujúcich poradných orgánov vlády SR, pôsobiacich v oblasti ľudských práv a podpory občianskej spoločnosti. Bývalá Rada vlády SR pre rodovú rovnosť bola transformovaná na Výbor pre rodovú rovnosť ako stály výbor novej Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.Výbor bol vytvorený na svojom konštitutívnom zasadnutí 20.6.2011, kedy prijal návrh štatútu.

Nominácie za členov/ky výboru za MVO prebiehali v čase do 29. júla 2011 na základe Verejnej výzvy ministra na nomináciu do členstva Výboru pre rodovú rovnosť. 

Výbor je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) pre otázky týkajúce sa rodovej rovnosti a pre oblasť implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ďalších medzinárodných dohovorov ukladajúcich povinnosť eliminovať diskrimináciu z dôvodu pohlavia a rodu a legislatívy Európskej únie v tejto oblasti. Výbor plní funkciu konzultatívneho orgánu vo veciach rodovej rovnosti v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

Výbor najmä:

a) dáva rade podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany a dodržiavania práva na rovnaké zaobchádzanie z dôvodu pohlavia a rodu v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a jej záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) podieľa sa na vypracovaní správ pre kontrolné mechanizmy medzinárodných zmlúv o ľudských právach a právach na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu,

c) spracúva pre radu návrhy čiastkových a systémových opatrení pre zlepšenie dodržiavania ľudských práv a práv na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu,

d) spracúva pre radu rodové analýzy a návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie práv na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu; návrh uznesenia prezentuje na zasadnutí rady zástupca/zástupkyňa výboru,

e) monitoruje plnenie stratégií a akčných plánov v oblasti rodovej rovnosti a v prípade potreby poskytuje odborné zázemie pre ich implementáciu,

f) v oblasti práv na rovnaké zaobchádzanie z hľadiska pohlavia a rodu vystupuje ako medzirezortný orgán a spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, sociálnymi partnermi, obcami, vyššími územnými celkami, orgánmi miestnej štátnej správy, mimovládnymi neziskovými organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami,

g) každoročne v spolupráci s odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, orgánmi inšpekcie práce vypracúva hodnotiacu správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku, ktorú predkladá Rade.

Základné dokumenty Výboru pre rodovú rovnosť

Štatút Výboru pre rodovú rovnosť schválený na druhom rokonaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 27. 6. 2011 uznesením  č. 8 v znení so schválenými dodatkami.

Kontakt: tajomníčka výboru Oľga Pietruchová olga.pietruchova@employment.gov.sk

 

Pracovné skupiny výboru:

 Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Ekonomika, trh práce a zosúladenie rodinného a pracovného života

Eliminácia násilia páchaného na ženách

Vzdelávanie, veda a výskum

Zdravie

Rodová rovnosť vo vede

Rodičovstvo, súkromná sféra a otázky starostlivosti

Viacnásobne znevýhodnené ženy