Výskumy a štatistiky

Výskumy v oblasti násilia páchaného na ženách

Programy pre prácu s mužmi – páchateľmi násilia na ženách v partnerských vzťahoch (2010)

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2009_1. časť (s.1 – 53)

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2009_2. časť (s. 54 – 89)

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2009_3. časť (s. 90 – 92) (2010)

Na základe úlohy z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 vypracoval Úrad kriminálnej polície prezídia Policajného zboru Monitorovaciu správu o stave vykázaní zo spoločného obydlia 15. 12. 2008 – 31. 3. 2010. Správa sa viaže k novelizácii Zákona o policajnom zbore, ktorou boli rozšírené kompetencie polície o možnosť vykázania násilníka zo spoločného obydlia na 48 hodín. Prax ukázala, že v istých prípadoch 48 hodinová lehota vykázania násilníka pripadla na víkendy, sviatky, či dni pracovného pokoja, v dôsledku čoho obete nemali dostatočné možnosti inštitucionálne riešiť svoju situáciu. Následnou úpravou zákona bolo preto ustanovené prerušenie tejto lehoty počas soboty, nedele a sviatku. V súčasnosti sa teda do 48 hodinovej lehoty počítajú iba pracovné dni a obete a zodpovedné orgány majú širší priestor na riešenie situácie. Z monitorovacej správy, ktorú vypracovalo MV SR, vyplýva pozitívna spätná väzba na spomenuté legislatívne úpravy.

Štatistický úrad v oblasti rodovej rovnosti

Rodové (gender) štatistiky sú prienikom do sveta žien a mužov v súčasnej spoločnosti, vypovedajúcom o ich postavení v rôznych oblastiach života. Sú štatistickou oblasťou, ktorá prechádza cez tradičné oblasti za účelom identifikácie, produkcie a diseminácie štatistík, ktoré odrážajú realitu života žien a mužov a politické aspekty rodovej rovnosti. Nejde o sledovanie ukazovateľov cez biologický znak – pohlavie, ktorý je daný a nemenný. Rodové štatistiky poukazujú najmä na sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami. Rodová rovnosť má okrem morálnej a sociálnej dimenzie aj výrazné ekonomické opodstatnenie, je nevyhnutnou ekonomickou investíciou do budúcnosti a prispieva k ekonomickému rastu spoločnosti v mnohých smeroch.

Štatistický úrad SR sa zaoberá problematikou postavenia žien vo viacerých smeroch:

  • vykonáva štatistické zisťovania s cieľom poznať a popísať faktory ovplyvňujúce postavenie žien v spoločnosti
  • šíri relevantné štatistické informácie všetkými dostupnými formami v členení na ženy a mužov
  • poskytuje spoľahlivé a porovnateľné štatistické údaje pre genderové analýzy
  • vykonáva publikačnú činnosť
  • spolupracuje na medzinárodnom projekte OSN pri napĺňaní databáz z oblasti štatistiky rodovej rovnosti za SR
  • aktívne spolupracuje a zúčastňuje sa činnosti Rady Vlády SR pre rodovú rovnosť
  • v súvislosti s Národným akčným plánom pre rodovú rovnosť plní úlohy v oblasti posilňovania rodového aspektu v prierezových štatistikách

Štatistický úrad SR vydal tieto publikácie s problematikou rodovej rovnosti:

Anotácia publikácií: Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti. Poskytuje údaje v členení podľa pohlavia v oblastiach demografia, trh práce, sociálne štatistiky a zdravie, vzdelávanie, veda a technika, kriminalita, násilie a súdnictvo, verejný život a rozhodovanie. Obsah je doplnený medzinárodnými porovnaniami a grafickou prílohou.

Rodová rovnosť 2015

 Rodová rovnosť 2014

Rodová rovnosť 2013 – Gender equality 2013

Rodová rovnosť 2012 – Gender equality 2012

 Rodová rovnosť 2011 – Gender equality 2011

Rodová rovnosť 2010 – Gender equality 2010

Staršie publikácie ŠÚ:

Súčasťou stránok sú metodické vysvetlivky s definíciami základných pojmov.

Zdroj: Web stránka štatistického úradu SR http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=27711