Správa o rodovej rovnosti za rok 2018

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2018 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí jedenástou správou. Predkladaná správa za rok 2018 mapuje  pokrok v politike a legislatíve v oblasti rodovej rovnosti. Už tradične prináša […]

Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét 

Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét, ktorú vydal v SR Štatistický úrad SR,  sa zameriava na porovnanie žien a mužov vo svojom každodennom živote. Taktiež poukazuje na to, do akej miery sa podobá alebo odlišuje každodenný život žien a mužov v európskych krajinách. Publikácia obsahuje tri kapitoly: Život, dospievanie, starnutie …: Táto kapitola […]

Závery Rady EPSCO na tému “ženy a chudoba”

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) pripravil na základe žiadosti slovenského predsedníctva správu pod názvom Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti v EÚ, ktorá monitoruje implementovanie Pekinskej akčnej platformy členskými štátmi EÚ v oblasti „Ženy a chudoba“. Správa približuje vývoj situácie v rokoch 2007 až 2014. Zameriava sa pritom primárne na tie skupiny obyvateľstva, ktoré […]

Eurobarometer: postoj Európanov k násiliu na ženách

V prieskume Eurobarometra sa zúčastnilo takmer 30-tisíc respondentov zo všetkých členských štátov, ktorí mali vyjadriť svoje postoje k domácemu násiliu, sexuálnemu obťažovaniu a pohlavného styku bez súhlasu. Výsledky za Slovensko sú dostupné tu Stránka zosumarizovaných výstupov z výskumu

PRVÁ – Cyklus dokumentárnych filmov o ženách v slovenskej histórii

Cyklus PRVÁ je sériou dokumentárnych portrétov žien, ktoré sa ako „prvé“ presadili v rôznych oblastiach života a menili našu spoločnosť k dnešnému obrazu, v ktorom je žena samozrejmosťou vo verejnej sfére. Desaťdielna séria je intímnou spomienkou na osobnosti alternatívnych ženských dejín, ktoré zostali popri známych mužských hrdinoch (Štúr, Štefánik či Dubček) takmer neviditeľné.

EP schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015

Európsky parlament schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Z dôvodovej správy vyberáme: “Táto správa sa predkladá v roku 2015, ktorý je rozhodujúcim okamihom z európskeho aj globálneho hľadiska. V rámci 20. výročia prijatia cieľov Pekinskej akčnej platformy a preskúmania miléniových rozvojových cieľov sa v tomto roku na celom svete uskutočnia mnohé […]

Súhrnná správa o rodovej rovnosti 2014 v MPK

MPSVR SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014. MPK trvá do 22.mája. https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8231&langEID=1    

Správa o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013

Správa o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 sa predkladá na základe bodu B.3 uznesenia vlády SR č. 316/2010 z 12. mája 2010. NAP rodovej rovnosti bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2009 z 8. apríla 2009, ktorým bola schválená Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013. […]

Správa o stave rodovej rovnosti za rok 2013

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2013. Predložený materiál je už v poradí šiestou takouto správou.

Periodická správa k CEDAW

SR zaslala do OSN 5. a 6. periodickú správu k Dohovoru o dostránení diskriminácie voči ženám. Správu vypracoval odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a schválila vláda na svojom zasadnutí 9. júla 2014. Následne bola správa zaslaná MZVaEZ generálnemu tajomníkovi OSN.

MPK správy o plnení NAP rodovej rovnosti

MPSVR SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Návrh správy o plnení Národného akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013. Pripomienkové konanie začína dňa 28. mája 2014 a končí 5. júna 2014.  

MPK k správam o rodovej rovnosti

Dovoľujeme si Vás informovať o začatí medzirezortného pripomienkového konania k materiálom: návrh Piata a šiesta periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (za obdobie 2008-2013) návrh Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2013   Koniec MPK: 15.5.2014

NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

Ministerstvo PSVR predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti. Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je beh na […]

Návrh uznesenia EP o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach

Európsky parlament (EP) pri viacerých príležitostiach vyjadril podporu investovaniu do sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRZP). Rozhodná pozícia EÚ k SRZP bude možná iba pri výraznom tlaku od tejto inštitúcie. Členské štáty, ktoré patria medzi najrozvinutejšie krajiny na svete, sú na čele celosvetového rebríčka krajín podľa stavu reprodukčného zdravia svojho obyvateľstva. Údaje poskytované členskými štátmi však odhaľujú […]