Rodová rovnosť – mýty a fakty

Rovnosť medzi mužmi a ženami To je cieľ, o ktorý ide. Nie však rovnosť v zmysle rovnakosti (angl. sameness) ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity). Termín rovnosť pohlaví (angl. equality of sexes) však evokuje snahu o odstránenie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, teda rovnakosti. […]

Stanovisko Výboru LGBTI k pripravovanej stratégii ľudských práv

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb odporúča vláde a ľudskoprávnej rade vlády, aby v súvislosti so vznikom Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv umožnili ďalšiu odbornú diskusiu o právach LGBTI ľudí. Uvádza sa tak v stanovisku výboru, ktoré členovia schválili na treťom zasadnutí 3. septembra. Výbor zároveň vyjadril znepokojenie […]

Správa o vývoji sveta v rodovej rovnosti a rozvoji za rok 2012

Správa Svetovej banky o vývoji sveta v rodovej rovnosti a rozvoji za rok 2012 uvádza, že životy žien po celom svete sa výrazne zlepšili, avšak rozdiely stále pretrvávajú v mnohých oblastiach. Autori používajú koncepčný rámec, v ktorom preskúmali doterajší pokrok a odporučili z neho vyplývajúce politické opatrenia.Viac infomácií tu

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko

Ženy v médiách stále nemajú rovnako silný hlas pri rozhodovaní ani v éteri ako muži. Prieskum EIGE ukázal, že v súkromných médiách obsadili ženy v EÚ len 12 % strategických rozhodovacích pozícií, vo verejných 22 %. Podľa odborníkov sa politici zdráhajú konať s odkazom na slobodu médií.

WHO: násilie na ženách má charakter epidémie

Tri z desiatich žien na celom svete boli bité, znásilnené či inak týrané súčasným alebo bývalým partnerom. Takéto výsledky priniesol prvý globálny a systematický prieskum násilia páchaného na ženách. Dokument zverejnený v časopisoch The Lancet a Science assess uvádza, že jedna z desiatich žien bola sexuálne napadnutá iným ako svojím partnerom. Štúdia tiež varuje, že zo žien, […]

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012

Hodnotenie plnenia aktivít Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 (ďalej len „Národný akčný plán“, resp. „NAP“) je spracované na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 477 zo 6. júla 2011. Plnenie úloh Národného akčného plánu je napĺňanie vládnych zámerov v oblasti pomoci ale aj prevencie násilia […]

Starostlivosť o dieťa: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie

Vo svojej dnes vydanej správe Európska Komisia uviedla, že ak má EÚ do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti. V správe o pokroku sa uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na úrovni EÚ (pozri prílohu) splnilo len […]

Rozprava k súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti v NRSR

V prepise prinášame rozpravu k prediskutovaniu Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012., ktorá sa konala v rámci 19. schôdza NR SR – 8. a 9.deň. Úvodné slovo ministra PSVR SR, Richter, Ján, 2013.05.24 13:31 – 13:36 Ďakujem pekne pán podpredseda. Vážená panie poslankyne, páni poslanci, som presvedčený, že táto správa nám nezaberie taký […]

Štúdia o úlohe mužov v rodovej rovnosti

Štúdia s názvom “Úloha mužov v rodovej rovnosti – Európske stratégie a postrehy” bola zverejnenená na stránke Euróspkej komisie. Štúdia predkladá závery a odporúčania, rovnako ako niektoré hlavné zásady, ako rozvíjať politiku s cieľom zintenzívniť úlohu mužov v rodovej rovnosti.

Správa EÚ o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov za rok 2012

Výročná správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov za rok 2012 bola spolu so správou o uplatňovaní Charty základných práv zverejnená 8. mája 2013. Správa vychádza z najnovších údajov a sumarizuje politický vývoj v priebehu posledného roka. Správa ilustruje aj niektoré z mnohých spôsobov, ktorými sa Európska únia a jej členské štáty snažia podporovať rovnosť žien a mužov.Obsah správy sa týka […]

Správa o rodovej rovnosti - ilustrácia

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012

Hospodárska a sociálna rada prerokovala na svojom zasadnutí 22.4.2013 návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 a odporučila vláde jej schválenie. Vláda SR na svojom zasadnutí 24.4.2013 správu schválila. V poradí už piata predkladaná správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, […]

Správa o rodovej rovnosti v MPK

21.3.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012. Správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, ako aj na rodové pomery v pracovnom i súkromnom živote. Štruktúra správy teda neodráža tradičné tematické okruhy rodovej rovnosti, ale […]

MPK k predbežnému stanovisku SR k návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze

MPSVR SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania  Predbežné stanoviskok návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. V predkladace správe k stanovisku  hovorí: “Hoci Slovenská republika podporuje presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, opatrenia uvedené v návrhu smernice by nemali byť v súčasných podmienkach prijímané […]

Správy IVPR k násiliu na ženách

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval v rámci výskumnej úlohy tri správy k problematike násilia na ženách v SR. Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011 Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému […]