MPK k predbežnému stanovisku SR k návrhu smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze

Posted on Posted in Materiály

MPSVR SR predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania  Predbežné stanoviskok návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach. V predkladace správe k stanovisku  hovorí: “Hoci Slovenská republika podporuje presadzovanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, opatrenia uvedené v návrhu smernice by nemali byť v súčasných podmienkach prijímané na európskej úrovni. Opatrenia  prijímané na európskej úrovni by mali mať podľa názoru SR v súčasných podmienkach právne nezáväznú podobu. SR v predbežnom stanovisku teda nesúhlasí s riešením otázky dočasných vyrovnávacích opatrení a kvót na úrovni EÚ. Z prv uvedeného, ako aj ďalších nedostatkov návrhu smernice, vyplýva nedostatok právnej istoty, ktorá by mohla vyplývať z prípadného prijatia návrhu smernice a jeho následnej transpozície do právneho poriadku SR.”

Materiál je možné pripomienkovať do 21.1.2013.

Úvodná stránka materiálu

 

Súvisiace články.

Pridaj komentár