Správy IVPR k násiliu na ženách

Posted on Posted in Materiály

Inštitút pre výskum práce a rodiny spracoval v rámci výskumnej úlohy tri správy k problematike násilia na ženách v SR.

Správa o násilí páchanom na ženách za rok 2011

Správa poskytuje údaje o rozsahu násilia páchaného na ženách a  zistených vraždách žien v roku 2011. Evidované prípady a riešené prípady násilia páchaného na ženách v rezortoch polície, prokuratúry, súdnictva, zdravotníctva a sociálneho systému indikujú efektívnosť nastavených procesov v týchto rezortoch. Správa mapuje aj štruktúrne ukazovatele – dôležité strategické dokumenty a legislatívne zmeny v oblasti násilia páchaného na ženách. Kontextové ukazovatele rodovej rovnosti a sociálnej inklúzie, ako aj spoločenskej anómie dopĺňajú obraz o rizikových faktoroch  výskytu násilia páchaného na ženách.

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_sprava.pdf

Monitoring médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory rodovej rovnosti za rok 2011

 

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov. 

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_medii.pdf

 

Monitoring sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti z hľadiska európskych štandardov

Správa prináša výsledky monitoringu spravodajstva vybraných médií využitím medzinárodnej metodiky Global Media Monitoring Project. Štandardizovaná metodika umožňuje porovnanie mediálneho pokrytia a relevancie správ o násilí páchanom na ženách, ako aj rodovej prezentácie správ spravodajstva v rokoch 2009 – 2011. Správa ponúka aj obsahovú analýzy vypraných správ o násilí páchanom na ženách a odkrýva mýtizujúce a zavádzajúce znaky prezentácie tejto problematiky. Prípadový monitoring analyzuje vybrané prípady mediálnych a marketingových komunikátov z hľadiska sexualizácie a objektifikácie žien – mechanizmu devaluácie žien a udržiavania rodových stereotypov. 

Kvôli veľkosti výskumnej správy je rozdelená na 4 súbory: 

Monitoring sociálnych služieb 1: úvod, hlavné zistenia a metodika

Monitoring sociálnych služieb 2: zistenia podľa VÚC

Monitoring sociálnych služieb 3: súhrn SK

Monitoring sociálnych služieb 4: prílohy

Celá správa:

www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2012/Holubova/2261_holubova_monitoring_sluzieb.pdf

Pridaj komentár