Dotácie MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti na rok 2013

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Dotácie MPSVR SR boli novelou zákona 544 Z.z. rozšírené o možnosť poskytovania dotácií na podporu rodovej rovnosti. Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,a to na:

a)    vzdelávacie aktivity,

b)    poradenskú činnosť,

c)     osvetovú činnosť,

d)    edičnú činnosť,

e)    analytickú činnosť.

Žiadosti o dotáciu na rok 2013 je možné predkladať do 28. februára 2013 na adresu MPSVR.

(2) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na

a)  mzdu alebo plat odborného zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,

c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

d) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom za zamestnanca podľa písmena a) alebo b),

e) náhradu cestovných výdavkov) zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,

f)  služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,

g) nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1 písm. a) až c),

h) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.

(3) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je nezisková organizácia, alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak má v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti.

(4) Na najvyššiu výšku úhrady výdavkov uvedených v odseku 2 písm. a) až d) platí § 3 ods. 11 rovnako.

(5) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 20 000 eur.

(6) Ministerstvo poskytne dotácie na podporu rodovej rovnosti v príslušnom rozpočtovom roku v úhrne najviac v sume 200 000 eur.

(7) Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ak má zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie.

Bližie informácie:

Súvisiace dokazy:

Pridaj komentár