Smernice EÚ

Európska únia podniká už viac než 50 rokov kroky na obhajobu zásady rovnakého platu za rovnakú alebo rovnocennú prácu. Článok 141 zmluvy sa stal základom pre prijatie niekoľkých dôležitých európskych právnych predpisov o rovnosti platov:

  • Smernica o rovnakej odmene z roku 1975. Táto smernica zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzťahu ku všetkým aspektom a podmienkam odmeňovania. Ak sa na určovanie platov používa systém klasifikácie pracovných miest, musí vychádzať z rovnakých kritérií pre mužov aj ženy a musí byť vypracovaný tak, aby vylučoval akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia.Úplné znenie textu: Smernica Rady 75/117/EHS
  • Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (tzv. tehotenská smernica)
  • Smernica Rady z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením
  • Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000,ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní.Účelom tejto smernice je ustanovenie všeobecného rámca pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania. Úplné znenie textu Smernice 2000/78/ES
  • Smernica o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky, z roku 2002. Táto smernica, ktorá sa vzťahuje aj na odmeňovanie, zavádza definície priamej a nepriamej diskriminácie a od členských štátov vyžaduje, aby zriadili orgány na uplatňovanie rovnosti s cieľom propagovať a podporovať rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi.Úplné znenie textu: Smernica 2002/73/ES.

Aktuálne smernice:

  • Sedem smerníc týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania so ženami aj mužmi v zamestnaní (vrátane smerníc z rokov 1975 a 2002) bolo zlúčených do jedinej smernice prijatej v roku 2006. Tá prináša viac jasnosti do práva Spoločenstva v oblasti rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi.Úplné znenie textu: Smernica 2006/54/ES
  • SMERNICA RADY 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (rodová smernica)  zabezpečuje rovnaký prístup k tovarom a službám, ktoré sú prístupné verejnosti, a ktoré sa ponúkajú mimo oblasti súkromného a rodinného života, a na transakcie vykonané v tejto súvislosti.
  • Najnovšou smernicou je SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS  zabezpečuje, že v členských štátoch sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo prispievajúcimi k vykonávaniu takejto činnosti. Pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželov alebo manželky, smernica 86/613/EHS nebola veľmi účinná a rozsah jej pôsobnosti by sa mal prehodnotiť, keďže diskriminácia na základe pohlavia a obťažovanie sa vyskytujú aj mimo oblasti plateného zamestnania. V záujme zrozumiteľnosti by smernica 86/613/EHS mala byť nahradená touto smernicou.

Tieto akty stanovujú, že je nezákonné diskriminovať ženy na trhu práce a vyplácať im nižšie mzdy ako mužom za rovnakú alebo rovnocennú prácu. Komisia zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ správne transponovali a uplatňovali s podporou národných orgánov zodpovedných za rovnosť medzi ženami a mužmi.

Komisia analyzuje efektívnosť práva Spoločenstva v oblasti rovnakej mzdy. V závislosti od výsledku analýzy môže Komisia predstaviť nové legislatívne návrhy v tejto oblasti.

Z hľadiska násilia na ženách je dôležitá smernica o európskom ochrannom príkaze:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z  25. októbra 2012 , ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV

Odkazy na platné smernice:

Oblasť násilia na ženách a ochrany obetí:

Ďalšie antidiskriminačné smernice: