Inštitúcie

Výbor pre rodovú rovnosť

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (uznesenie č. 158/2011 z 2. 3. 2011) je jedným z troch poradných výborov vlády SR, zakotvených v kompetenčnom zákone. Schválením štatútu rady došlo k transformácii dovtedy existujúcich poradných orgánov vlády SR, pôsobiacich v oblasti ľudských práv a podpory občianskej spoločnosti. Ísť na stránku »

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor je podriadený priamo ministrovi PSVR SR. Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ísť na stránku »

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC)

Koordinačno – metodické centrum pre rodovo podmenené a domáce násilie (KMC) je zriadené v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Svoje úlohy plní prierezovo cez všetky relevantné rezorty. Cieľom KMC je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. V rámci KMC je vytvorený expertný tím zodpovedný za odbornú koordináciu a supervíziu systémovej prevencie a intervencie na podporu obetí a poskytovania služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia.  Ísť na stránku »

Expertná skupina pre násilie na ženách

Expertná skupina pre násilie na ženách je zriadená pri Rade vlády pre prevenciu kriminality   Ísť na stránku »

Mimovládne organizácie

Adresár mimovládnych organizácií v SR venujúcich sa právam žien a rodovej rovnosti Ísť na stránku »

Európska únia

V rámci Európskej komisie  môžeme nájsť niekoľko subjektov, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou, gender mainstreamingom a politikou diskriminácie. Ísť na stránku »