Projekt Progress

Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry – Projekt z dotačnej schémy Európskej komisie Progress

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje do budúceho roka aktívnejšiu podporu vyváženého zastúpenia žien a mužov v rozhodovaní. Urobí tak prostredníctvom rovnomenného projektu “Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry“ financovaného z dotačnej schémy Európskej komisie Progress. Projektom chce reagovať na existujúce nerovnosti v zastúpení oboch pohlaví na týchto pozíciách, ktoré pretrvávajú aj napriek tomu, že podiel žien absolventiek vysokých škôl je v súčasnosti vyšší ako 50%.

Podľa posledných údajov zverejnených Európskou komisiou v rámci pravidelného prieskumu “Ženy a muži v rozhodovaní“ tvoria ženy v SR v dozorných radách len 18%. Ešte nižšie je ich zastúpenie vo výkonných pozíciách, kde tvoria 13% podiel v predstavenstve; na najvyššej pozícii max. 10%. Cieľom projektu, ktorý v súčasnosti úspešne implementuje aj susedné Rakúsko a Česká republika, je preto aktívna podpora vyváženejšieho zastúpenia žien a mužov vo vedení, a to prostredníctvom viacerých aktivít. Tieto majú upozorniť a zvýšiť citlivosť verejnosti a najmä zamestnávateľov na pretrvávajúce nerovnosti a poukázať na pozitívny vplyv vyrovnanejšieho zastúpenia oboch pohlaví vo vedení, v neposlednom rade tiež motivovať ženy k sieťovaniu a zdieľaniu skúseností medzi sebou. Medzi špecifické ciele projektu patrí:

  • Získanie informácií a identifikovanie prekážok a dobrej praxe z hľadiska uplatnenia žien v rozhodovacích pozíciách;
  • Zvyšovanie povedomia ohľadom súčasného stavu v problematike a zároveň nutnosti podpory vyrovnaného zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách;
  • Vytvorenie nástrojov pre zvýšenie rodovej rovnosti v rozhodovacích pozíciách na rôznych úrovniach hierarchie v súkromných a verejných organizáciách.

V zmysle dosiahnutia uvedených cieľov plánuje ministerstvo podporiť výmenu skúseností zamestnávateľov a iných kľúčových aktérov prostredníctvom troch konferencií s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Zamestnávateľov plánuje ďalej motivovať aj v rámci súťaže “Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“, ktorá sa realizuje pravidelne, no v nadchádzajúcom roku budú zamestnávatelia hodnotení aj z hľadiska podpory vyváženejšieho zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách vo svojich spoločnostiach.

Jedným z výstupov projektu bude aj metodologická príručka pre zamestnávateľské organizácie, ktorú vypracuje Inštitút pre výskum práce a rodiny, zameraná na zvýšenie informovanosti a vytváranie podmienok pre vyvážené zastúpenie žien a mužov v organizáciách. Príručka umožní každému zamestnávateľovi so záujmom o túto problematiku, aby vo svojej organizácii riešil/a otázky rovnosti príležitostí a spravodlivejšieho ohodnocovania práce žien a mužov vo svojej organizácii.

 

Prehľad aktivít a podujatí v rámci projektu 

Ocenenia zamestnávateľov ústretových k rodine a rodovej rovnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes udelilo ocenenia štyrom ústretovým zamestnávateľom Bratislava 26. apríla – Zvýšiť povedomie verejnosti o tom, že rodina a práca by mali byť v súlade, ale aj presadzovanie väčšieho počtu žien vo vedúcich pozíciách je cieľom 13. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Ministerstvo práce, … Čítať viac »

Panelová diskusia o ženách v ekonomickom rozhodovaní

Slovenský trh práce patrí medzi rodovo vertikálne najsegregovanejšie trhy práce v Európe, t. j. ženy napriek zvyšovaniu svojho podielu vo vedúcich a manažérskych pozíciách pracujú výrazne častejšie na nižších pozíciách v porovnaní s mužmi. Hoci úroveň vzdelania žien je rovnako dobrá, ich investícia do ľudského kapitálu sa pri kariérnom postupe vypláca v nižšej miere ako …Čítať viac »

Výstupy – Podpora vyrovnaného zastúpenia žien a mužov na vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry

Identifikácia prekážok v zamestnávaní žien vo vedúcich a rozhodovacích pozíciách Kvalitatívny výskum/štruktúrované rozhovory: Progress Rozhovory – Podpora vyrovnaného zastúpenia žien

Progress Report – Podpora vyrovnaného zastúpenia žien

Qualitative study – Podpora vyrovnaného zastúpenia žien

22.marec 2016 – Deň rovnosti v odmeňovaní

22. marca 2015 je Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum zvýrazňuje, že ženy musia na Slovensku tento rok pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži za rok 2015. Pozitívnou správou je, že sa rodový mzdový rozdiel na Slovensku postupne znižuje. V roku 2015 predstavoval rodový mzdový rozdiel  v hodinovej mzde … Čítať viac »
Hlavným cieľom 13. ročníka súťaže je zvýšiť uvedomelosť a citlivosť k otázkam zosúladenia práce a rodiny a podpory pre uplatňovanie žien vo vrcholových pozíciách. Zároveň je súťaž motiváciou pre zamestnávateľov, aby vytvárali opatrenia ústretové k rodinám zamestnankýň a zamestnancov, ale aj k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí a ponúkli tak príklady dobrej praxe. Ministerstvo ocení 26.apríla … Čítať viac »

08.07.2015; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci. Michal Katuška, moderátor: “Zastúpenie žien vo vysokých funkciách stále za mužmi zaostáva. A to aj napriek tomu, že ženy dosahujú častejšie vyššie vzdelanie. Aj tieto závery konštatuje správa o rodovej rovnosti za minulý rok, o ktorej dnes rokovala vláda. Zatiaľ, čo v exekutívnych najvyšších funkciách je zastúpenie žien minimálne, …

25.marec 2015 – Deň rovnosti v odmeňovaní

Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami pripadá v roku 2015 na Slovensku na 25. marec a organizuje sa už štvrtýkrát. Táto celoeurópska udalosť vyznačuje v  kalendárnom roku deň, od ktorého začnú byť v tej-ktorej krajine ženy v porovnaní s mužmi za svoju prácu skutočne platené. To znamená, že Slovenky musia tento rok pracovať takmer o 3 mesiace dlhšie, aby …

PR aktivity – rozhovory s úspešnými ženami

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR aktívne podporuje vyvážené zastúpenie žien a mužov v rozhodovaní prostredníctvom rovnomenného projektu Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v organizáciách verejnej a súkromnej sféry z dotačnej schémy Európskej komisie Progress. V rámci projektu bola zverejnená séria rozhovorov s úspešnými ženami v ekonomickom rozhodovaní a podnikaní.

Rozhovory viedla Martina Galátová  a môžete si ci prečítať tu:

Mária Urlandová: Na miesto šéfky som sa musela vymenovať sama, muži by to neurobili

27. 4. 2016 | Ženy v meste

Neobvyklé by bolo, keby mi niekto ponúkol manažérsku a nedajbože aj vysokú pozíciu. Mne čo mám 160 cm, 45 kg, hovorí Mária Urlandová, riaditeľka najväčšej regionálne televízie TV Bratislava. Celý rozhovor

Miriam Zsilleová: Ženy by mali veriť svojim schopnostiam a inštinktu

 27.04.2016 | Pravda

Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny postup a uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, že rovnosť je základným princípom demokratických spoločností, má zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách aj značné praktické pozitívne dôsledky. Celý rozhovor

Patrícia Kabáthová: Ženy často nie sú v porovnaní s mužmi rovnocenne ohodnotené, ale chce sa po nich viac

25. 4. 2016 | Ženy v meste
 U mnohých zamestnávateľov stále prevládajú predsudky ohľadne žien manažérok, či ten tlak zvládnu, ženy však vedia byť efektívnejšie a praktickejšie ako muži, hovorí PATRÍCIA KABÁTHOVÁ, generálna manažérka spoločnosti Johnson & Johnson pre medicínske nástroje na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku. Celý rozhovor

Silvia Jeleníková: Sme jedinečné, nekopírujme mužov!

25.4.2016 | Slovenka

Pohľad do reálneho života ponúkajú príbehy úspešných žien. Aké majú skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, sme sa spýtali riaditeľky pre ľudské zdroje spoločnosti Dell Slovakia Silvie Jeleníkovej.Celý rozhovor

Alica Pavúková: Ženy prinášajú iný pohľad na riešenie problémov a pracujú so svojou emocionálnou inteligenciou

27.4.2015 | HN online

Prečo je dôležité, aby ženy mali šancu na kariérny postup a uplatnenie sa vo vedúcich pozíciách? Okrem toho, že rovnosť je základným princípom demokratických spoločností, má zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách aj značné praktické pozitívne dôsledky. Spoločnosti, v ktorých ženy pracujú vo vedúcich pozíciách, dosahujú aj lepšie finančné výsledky a diverzita na pracovisku prispieva k lepšej výkonnosti tímov. Pohľad do tejto sféry ponúka rozhovor s Alicou Pavúkovou, partnerkou PwC Slovensko. Celý rozhovor

Marta Klačanská: Len v dobrom prostredí sa dajú dosahovať vysoké méty

Apríl 2016 |  Beuty Woman

Pohľad do reálneho života ponúkajú dva príbehy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým príkladom a inšpiráciou. Aké sú ich skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, o tom sme sa porozprávali s Miriam Letašiovou, ktorá už viac ako desať rokov pôsobí v Eximbanke, v súčasnosti zastáva pozíciu vrchnej
riaditeľky a gestoruje stratégiu banky, a Martou Klačanovou, výkonnou riaditeľkou a majiteľkou spoločnosti European Financial Corporation. Celý rozhovor s M.Klačanovou

Miriam Letašiová: Zladiť rodinu a prácu je v dnešnej dobe umenie

“Niektoré ženy čelia spoločenským predsudkom, aby prijali manažérske posty. Pritom viaceré štúdie poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien do vedúcich pozícií v spolupráci s mužmi”, hovorí vrchná riaditeľka Exim banky Miriam Letašiová. Celý rozhovor

Dana Rušinová: Robím to, čo ma napĺňa a čo má zmysel

Apríl 2016 | Moja psychológia

V rámci projektu sme oslovili Danu Rušinovú, dlhoročnú správkyňu a výkonnú riaditeľku Nadácie pre deti Slovenska a prezidentku Koalície pre deti Slovenska. Absolvovala štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava a možno ju čakala kariéra vedkyne. Ale zlákali ju nielen moderné technológie, ale aj novinárčina. Kým vyhrala konkurz na súčasnú pracovnú pozíciu, zbierala skúsenosti v niekoľkých rozdielnych rezortoch. Porozprávali sme sa o jej skúsenostiach s riadením a prezradila nám aj to, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretla. Celý rozhovor

Klaudia Valušeková: Rozvážnosť je najsilnejšou stránkou žien

Mária Csizmadiová: Žena musí mať víziu a sebavedomie

Apríl 2016  Harmónia

Pohľad do reálneho života ponúkajú príbehy úspešných žien, ktoré môžu byť dobrým príkladom a inšpiráciou. Aké
majú skúsenosti s riadením, s akými bariérami sa pri kariérnom postupe stretli, sme sa spýtali generálnej manažérky
firmy AV Mobilita Klaudie Valuškovej a Márie Csizmadiovej, generálnej manažérky firmy SPEED Line. Oba rozhovory tu