Európska únia

V rámci Európskej komisie  môžeme nájsť niekoľko subjektov, ktoré sa zaoberajú rodovou rovnosťou, gender mainstreamingom a politikou diskriminácie. Do roku 2011 boli integrované v Generálnom riaditeľstve (GR) zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnaké príležitosti, hoci pracovali samostatne a mali konkrétne úlohy. Od 1. januára 2011 prešla pôsobnosť práv v oblasti rodovej rovnosti pod portfólio Európskej komisie pre spravodlivosť, práva spotrebiteľov a rodovú rovnosť. 

Oblasť rovnosti medzi mužmi a ženami má v právomoci európska komisárka pre spravodlivosť Vera Jourová. Inštitucionálne podporuje a zabezpečuje výskum v oblasti rodovej rovnosti Inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý sídli v hlavnom meste Litvy, vo Vilnuse.

Skupina na vysokej úrovni pre gender mainstreaming

The High Level Group for Gender Mainstreaming je neformálnou skupinou, vytvorenou v roku 2001 v dôsledku odporúčania Komisie v rámci 5. rámcovej stratégie rodovej rovnosti a na základe politickej podpory európskych ministrov, zodpovedných za problematiku rodovej rovnosti. Jej hlavným cieľom je podporiť predsedníctva EÚ v identifikácii oblasti politiky a témy relevantné pre riešenia počas predsedníctva s cieľom dosiahnuť rovnosti žien a mužov. Skupina je tiež hlavným fórom pre strategické plánovanie plnenia Pekinskej akčnej platformy, vrátane vývoja ukazovateľov. Od roku 2003 Skupina tiež pomáha Komisii pri príprave správy o rovnosti žien a mužov na zasadnutí Európskej rady.

Členkou skupiny za SR je riaditeľka ORRRP MPSVR SR Oľga Pietruchová.

Európska sieť žien v rozhodovacích pozíciách

Sieť Európskej komisie združujúca ženy v rozhodovacích pozíciách v politike a hospodárstve začala svoju činnosť v júni 2008. Sieť vytvára európsku platformu na výmenu osvedčených postupov a úspešných stratégií na zlepšenie rovnováhy zastúpenia žien a mužov v rozhodovacích pozíciách.

Poradný výbor pre rovnosť príležitostí žien a mužov

Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov napomáha Komisii s prípravou a uplatňovaním opatrení EÚ zameraných na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi. Výbor prispieva k stálej výmene skúseností, politických stratégií a postupov medzi členskými štátmi a rozličnými zainteresovanými stranami. Výbor svoje úlohy plní tak, že Komisii poskytuje stanoviská k záležitostiam, ktoré súvisia s podporou rovnosti mužov a žien v rámci EÚ. Skladá sa zo zástupcov členských štátov, sociálnych partnerov na úrovni EÚ a mimovládnych organizácií. Výbor vznikol v roku 1981 na základe rozhodnutia Komisie 82/43/EHS.

Európsky parlament

Hlavným orgánom Európskeho parlamentu (EP), ktorý sa zaoberá otázkami rodovej rovnosti, je Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, ktorý bol ustanovený v roku 2004. Ďalšie dva subjekty , ktoré dopĺňajú prácu výboru, sú Skupina EP na vysokej úrovni o rodovej rovnosti a Sieť parlamentných výborov pre rovnosť príležitostí žien a mužov v Európskej únii.