Dohovor o politických právach žien

46/1955 Zb.

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 27. júla 1955

o Dohovore o politických právach žien


Na VII. zasadaní Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov bol 31. marca 1953 dojednaný Dohovor o politických právach žien.

Vláda dohovor schválila 30. septembra 1954, Národné zhromaždenie s ním prejavilo súhlas 27. októbra 1954 a prezident republiky ho ratifikoval 23. februára 1955, a to s výhradami pri podpise urobenými. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov 6. apríla 1955.

Dohovor nadobudol pre Československú republiku podľa svojho článku VI účinnosť 5. júla 1955.

Dohovorom sú okrem Československej republiky až dosiaľ viazané tieto štáty: Albánska ľudová republika (s výhradami), Bieloruská sovietska socialistická republika (s výhradami), Bulharská ľudová republika (s výhradami), Dánsko (s výhradou), Dominikánska republika, Equador (s výhradou), Island, Izrael, Juhoslávia, Kuba, Maďarská ľudová republika (s výhradami), Pakistan (s výhradou), Poľská ľudová republika (s výhradami), Rumunská ľudová republika (s výhradami), Grécko, Sväz sovietskych socialistických republík (s výhradami), Švédsko, Thai, Ukrajinská sovietska socialistická republika (s výhradami).

Československé výhrady neboli prijaté Pakistanom a Švédskom.

Český preklad dohovoru a výhrad pri podpise 31. marca 1953 urobených sa vyhlasuje v Prílohe Zbierky zákonov.*)

David v. r.

DOHOVOR

O POLITICKÝCH PRÁVACH ŽIEN

(Preklad)

Zmluvné strany

prajúc si vykonávať zásadu rovnoprávnosti mužov a žien, obsiahnutú v Charte Organizácie spojených národov,

uznávajúc, že každý má právo zúčastniť sa vlády svojej krajiny priamo alebo nepriamo slobodne zvolenými zástupcami a že každý má právo na rovnaký prístup k verejnej službe v svojej krajine, a prajúc si zrovnoprávniť postavenie mužov a žien v požívaní aj výkone politických práv v súhlase s ustanoveniami Charty Organizácie spojených národov a Všeobecnej deklarácie ľudských práv,

rozhodnuvšie sa dojednať za tým účelom dohovor,

dojednávajú týmto, ako ďalej ustanovené:

Článok I

Ženy budú oprávnené hlasovať vo všetkých voľbách za rovnakých podmienok ako muži bez akejkoľvek diskriminácie.

Článok II

Ženy budú voliteľné do všetkých verejne volených telies zriadených vnútroštátnym právom za rovnakých podmienok ako muži bez akejkoľvek diskriminácie.

Článok III

Ženy budú oprávnené zastávať verejné úrady a vykonávať všetky verejné funkcie, zriadené vnútroštátnym právom, za rovnakých podmienok ako muži bez akejkoľvek diskriminácie.

Článok IV

(1) Tento dohovor bude otvorený na podpis ktoréhokoľvek člena Organizácie spojených národov a tiež ktoréhokoľvek iného štátu, ktorý Valné zhromaždenie vyzve.

(2) Tento dohovor bude ratifikovaný a ratifikačné listiny uložené u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Článok V

(1) Tento dohovor bude otvorený na prístup všetkých štátov uvedených v odseku 1 článku IV.

(2) Prístup sa vykoná uložením listiny o prístupe u generálneho tajomníka Organizácie spojených národov.

Článok VI

(1) Tento dohovor nadobudne účinnosť deväťdesiateho dňa nasledujúceho po dni uloženia šiestej listiny o ratifikácii alebo o prístupe.

(2) Pre každý štát, ratifikujúci dohovor alebo pristupujúci k nemu po uložení šiestej listiny o ratifikácii alebo o prístupe, dohovor nadobudne účinnosť deväťdesiateho dňa po tom, keď tento štát uloží listinu o ratifikácii alebo o prístupe.

Článok VII

Ak ktorýkoľvek štát predloží pri podpise, pri ratifikácii alebo pri prístupe výhradu ku ktorémukoľvek z článkov tohto dohovoru, generálny tajomník oznámi znenie výhrady všetkým štátom, ktoré sú alebo ktoré sa môžu stať zmluvnými stranami tohto dohovoru. Ktorýkoľvek štát, ktorý má námietky proti výhrade, môže do deväťdesiat dní odo dňa uvedeného oznámenia (alebo v deň, keď sa stane zmluvnou stranou dohovoru) upovedomiť generálneho tajomníka, že výhradu neprijíma. V tom prípade dohovor nenadobudne účinnosť medzi týmto štátom a štátom, ktorý robí výhradu.

Článok VIII

(1) Ktorýkoľvek štát môže vypovedať tento dohovor písomným upovedomením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok po dni, keď generálny tajomník upovedomenie príjme.

(2) Tento dohovor stráca účinnosť dňom, keď sa stane účinnou výpoveď, ktorá zníži počet strán na menej než šesť.

Článok IX

Ktorýkoľvek spor vzniknutý medzi ktorýmikoľvek dvoma alebo viacerými zmluvnými štátmi o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru, ktorý sa nevyrieši vyjednávaním, bude na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predložený na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa nedohodnú strany na inom spôsobe vyriešenia.

Článok X

Generálny tajomník Organizácie spojených národov upovedomí všetkých členov Organizácie spojených národov a nečlenské štáty uvedené vodseku 1 článku IV tohto dohovoru:

a) o podpisoch a ratifikačných listinách, ktoré dostane podľa článku IV;

b) o listinách o prístupe, ktoré dostane podľa článku V;

c) o dni, keď tento dohovor nadobudne účinnosť podľa článku VI;

d) o oznámeniach a upovedomeniach, ktoré dostane podľa článku VII;

e) o upovedomeniach o výpovedi, ktoré dostane podľa odseku 1 článku VIII;

f) o zrušení podľa odseku 2 článku VIII.

Článok XI

(1) Tento dohovor, ktorého anglické, čínske, francúzske, ruské a španielske znenie má rovnakú platnosť, bude uložený v archíve Organizácie spojených národov.

(2) Generálny tajomník Organizácie spojených národov zašle overený odtlačok všetkým členom Organizácie spojených národov a nečlenským štátom uvedeným v odseku 1 článku IV.

Na dôkaz toho, nižšie podpísaní, súc na to riadne splnomocnení, svojimi príslušnými vládami, podpísali tento dohovor, otvorený na podpis v New Yorku dňa tridsiateho prvého mesiaca marca roku tisíceho deväťstého päťdesiateho tretieho.

Za Afganistan:

Za Argentínu:
S výhradami k článku IX
Rodolfo Muňoz

Za Austráliu:

Za Belgické kráľovstvo:

Za Bolíviu:
Carmen S. B. de Lozada
9. apríla 1953

Za Brazíliu:

Za Burmský sväz:

Za Bieloruskú sovietsku socialistickú republiku:
S výhradami1) k článkom VII a IX urobenými v osobitnom protokole spísanom pri podpise tohto dohovoru.
K. V. Kiselev

Za Kanadu:
Rudecindo Ortega

Za Chile:
Gabriela Mistral

Za Čínu:

Za Kolumbiu:

Za Kostariku:
Tattenbach

Za Kubu:
Dr. Emilio Núňez Portuondo

Za Československo:
S výhradami2) k článkom VII a IX vytknutými v protokole o podpise:
J. Nosek

Za Dánsko:

Za Dominikánsku republiku:
Joaquín E. Salazar
Minerva Bernardino

Za Equador:
Vláda Equadoru podpisuje tento dohovor s výhradou týkajúcou sa poslednej časti článku I „bez akejkoľvek diskriminácie“, pretože článok 22 politickej ústavy republiky ustanovuje, že „hlasovanie v ľudových voľbách je povinné pre mužov a dobrovoľné pre ženy“.
José V. Trujillo

Za Egypt:

Za El Salvádor:

Za Etiopiu:
Ato Zawde Gabre Heywot

Za Francúzsko:
S výhradou3) vytknutou v protokole o podpise.
M. H. Lefaucheux

Za Grécko:
Alexis Kyrou
1. apríla 1953

Za Guatemálu:
S výhradami čo do článku IX dohovoru, ktorý sa v súhlase s politickou ústavou Guatemály bude vzťahovať na ženy s guatemálskym štátnym občianstvom.
Eduardo Castillo Arriola

Za Haity:

Za Honduras:

Za Island:

Za Indiu:
S touto výhradou:
Článok 3 dohovoru sa nebude vzťahovať na odvody do žiadnej zo zložiek indických branných síl ani síl poverených udržovaním verejného poriadku v Indii ani na podmienky služby v nich.“
Rajeshwar Dayal
29. apríla 1953

Za Indonéziu:
L. N. Palar

Za Irán:

Za Irak:

Za Izrael:
Abba Eban
14. apríla 1953

Za Libanon:

Za Libériu:

Za Luxemburské veľkovojvodstvo:

Za Mexiko:
S výhradou vytknutou vo vyhlásení dnes urobenom4)
Rafael de la Colina

Za Nizozemské kráľovstvo:

Za Nový Zéland:

Za Nikaráguu:

Za Nórske kráľovstvo:

Za Pakistan:

Za Panamu:

Za Paraguay:

Za Peru:

Za Filipínsku republiku:

Za Poľsko:
S výhradami5) čo do článkom VII a IX vytknutými v osobitnom protokole spísanom pri podpise tohto dohovoru.
H. Birecki

Za Saudsku Arábiu:

Za Švédsko:

Za Sýriu:

Za Thaisko:

Za Turecko:

Za Ukrajinskú sovietsku socialistickú republiku:
S výhradami6) k článkom VII a IX urobenými v osobitnom protokole spísanom pri podpise tohto dohovoru.
A. M. Baranovskij

Za Juhoafrickú Úniu:

Za Sväz sovietskych socialistických republík:
S výhradami7) k článkom VII a IX urobenými v osobitnom protokole spísanom pri podpise tohto dohovoru.
V. A. Zorin

Za Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:

Za Spojené štáty americké:

Za Uruguay:

Za Venezuelu:

Za Jemen:

Za Juhosláviu:
Leo Mates

*) Tu sa vyhlasuje slovenský preklad v Prílohe Zbierky zákonov na str. 11.

1) Tieto výhrady znejú takto:
„Pokiaľ ide o článok VII: Vláda Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky vyhlasuje svoj nesúhlas s poslednou vetou článku VII a je toho názoru, že právny účinok výhrady je, že dohovor je účinný medzi štátom urobivším výhradu a všetkými ostatnými zmluvnými štátmi dohovoru, vynímajúc iba tú jeho časť, ktorej sa výhrada týka.
„Pokiaľ ide o článok IX: Vláda Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky považuje za nezáväzné pre seba ustanovenia článok IX, ktorý ustanovuje, že sa spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonanie tohto dohovoru na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predkladajú na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, a vyhlasuje, že pre predloženie ktoréhokoľvek sporu na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru je v každom jednotlivom prípade potrebná dohoda všetkých sporných strán.”

2) Tieto výhrady znejú takto:
„Vláda Československej republiky vyhlasuje svoj nesúhlas s poslednou vetou článku VII a je toho názoru, že právny účinok tejto výhrady je urobiť dohovor účinným medzi štátom urobivším túto výhradu a všetkými ostatnými signatármi dohovoru, vynímajúc iba tú časť odseku, ktorej sa výhrada týka.
Vláda Československej republiky sa nepovažuje za zaviazanú ustanoveniami článku IX, podľa ktorého sa spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predkladajú na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, a vyhlasuje, že pre predloženie sporu na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru je v každom prípade potrebná dohoda všetkých sporných strán.”

3) Táto výhrada znie takto:
„Francúzska vláda si vzhľadom na náboženské obyčaje a tradície trvajúce v istých územiach, vyhradzuje právo odložiť vykonávanie tohto dohovoru, pokiaľ sa týka žien, ktoré bývajú v týchto územiach a ktoré sa rečených obyčajov a tradícií dovolávajú.”

4) Vyhlásenie:
„Rozumie sa výslovne, že mexická vláda neuloží svoju ratifikačnú listinu, pokiaľ nenadobudne platnosť reforma politickej ústavy Spojených štátov mexických, ktorá sa teraz prejednáva a ktorá má mexickým ženám poskytnúť občianske práva.

5) Tieto výhrady znejú takto:
„Vláda Poľskej ľudovej republiky vyhlasuje svoj nesúhlas s poslednou vetou článku VII a je toho názoru, že právny účinok tejto výhrady je urobiť dohovor účinným medzi štátom urobivším túto výhradu a všetkými ostatnými signatármi dohovoru, vynímajúc iba tú časť odseku, ktorej sa výhrada týka.
Vláda Poľskej ľudovej republiky sa nepovažuje za viazanú ustanoveniami článku IX, podľa ktorého sa spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predkladajú na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, a vyhlasuje, že pre predloženie sporu na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru je v každom prípade potrebná dohoda všetkých sporných strán.”

6) Tieto výhrady znejú takto:
„Pokiaľ ide o článok VII: Vláda Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky vyhlasuje svoj nesúhlas s poslednou vetou článku VII a je toho názoru, že právny účinok výhrady je, že dohovor je účinný medzi štátom urobivším výhradu a všetkými ostatnými zmluvnými štátmi dohovoru, vynímajúc iba tú jej časť, ktorej sa výhrada týka.
Pokiaľ ide o článok IX: Vláda Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky považuje za nezáväzné pre seba ustanovenia článok IX, ktorý ustanovuje, že sa spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predkladajú na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, a vyhlasuje, že pre predloženie ktoréhokoľvek sporu na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru je v každom jednotlivom prípade potrebná dohoda všetkých sporných strán.”

7) Tieto výhrady znejú takto:
Pokiaľ ide o článok VII: Vláda Sväzu sovietskych socialistických republík vyhlasuje svoj nesúhlas s poslednou vetou článku VII a je toho názoru, že právny účinok výhrady je, že dohovor je účinný medzi štátom urobivším výhradu a všetkými ostatnými zmluvnými štátmi dohovoru, vynímajúc iba tú jej časť, ktorej sa výhrada týka.
Pokiaľ ide o článok IX: Vláda Sväzu sovietskych socialistických republík považuje za nezáväzné pre seba ustanovenia článok IX, ktorý ustanovuje, že sa spory medzi zmluvnými stranami o výklad alebo o vykonávanie tohto dohovoru na žiadosť ktorejkoľvek zo sporných strán predkladajú na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, a vyhlasuje, že pre predloženie ktoréhokoľvek sporu na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru je v každom jednotlivom prípade potrebná dohoda všetkých sporných strán.