Stratégie a správy

Stratégie rovnosti mužov a žien

V oblasti tzv. ’mäkkej legislatívy’ (soft law) Rada doteraz prijala 7 akčných programov na podporu rodovej rovnosti a boj proti všetkým formám diskriminácie. Samotný právny rámec totiž nie je dostatočný a je vhodné, aby spomínané zákonodarné iniciatívy boli sprevádzané konkrétnymi aktivitami.

Európska komisia venovala zvýšenú pozornosť problematike ochrany dôstojnosti  žien a mužov v práci už vo svojom 3. akčnom programe pre rovné príležitosti pre ženy a mužov na obdobie 1991 až 1995. Už v roku 1991 odporúčala[1] členským štátom EÚ, aby podnikli kroky na podporu povedomia, že správanie sexuálnej povahy, alebo iné sexuálne založené správanie, ktoré sa dotýka dôstojnosti žien a mužov pri práci, vrátane správania nadriadených a spolupracovníkov, je neprijateľné.

Smernice 2000/43/ES, 2000/78/ES  a 2002/73/ES boli  sprevádzané akčným programom  Rámcová stratégia  pre rodovú rovnosť 2001-2006  s cieľom umožniť občanom iniciovať ich vlastné aktivity a dať im tak možnosť vyriešiť prípadné problémy diskriminácie na miestnej úrovni. Cieľom týchto akčných programov je snaha lepšie porozumieť problematike diskriminácie, účinne jej predchádzať a bojovať proti už existujúcemu znevýhodneniu, a to najmä prostredníctvom výmeny informácií, praktických skúseností, pomocou šírenia hodnôt, ktoré podporujú túto snahu, alebo organizovaním zmierovacích akcií. 

Rámcová stratégia  bola  zameraná na podporu rovnosti v nasledovných oblastiach: rodová rovnosť v ekonomickom živote, rovnaké zastúpenie v rozhodovacích procesoch  rovnaký prístup a využite i sociálnych práv, rodová rovnosť v občianskom živote  – násilie páchané na ženách a prekonávanie rodových stereotypov.

Na rámcovú stratégiu nadväzuje Plán pre rovnosť žien a mužov 2006-2010 (Roadmap for equality between women and men), ktorý a obsahuje 6 nasledovných prioritných oblastí: rovnaká ekonomická nezávislosť pre ženy a mužov, zosúladenie skromného a pracovného života, rovnocenné zastúpenie v rozhodovacom procese, odstránenie  všetkých foriem rodovo–podmieneného násilia, odstránenie rodových stereotypov, podporovanie rodovej rovnosti vo vonkajšej a rozvojovej politike.

V Pláne sú pre každú oblasť identifikované ciele a činnosti a opätovne sa  v ňom potvrdzuje dvojitý prístup k  rodovej rovnosti, ktorý je založený na rodovej integrácii (podporovanie rodovej rovnosti vo všetkých politických oblastiach  a aktivitách)  a osobitných opatreniach. Súčasťou plánu je aj presadzovanie rodovej rovnosti mimo EÚ.

 

Stratégia rovnosti medzi mužmi a ženami 2010-2015

 

Stratégia uplatňovania rovnosti medzi mužmi a ženami predstavuje pracovný program Komisie týkajúci sa rovnosti medzi mužmi a ženami na obdobie rokov 2010 – 2015. Riadi sa prístupom zameraným na mužov a ženy obsiahnutým v konkrétnych iniciatívach a začleňuje zásadu rovnosti medzi mužmi a ženami do všetkých politík a činností EÚ, ktorá je charakteristická pre prácu EÚ,  s cieľom propagovať rodovú rovnosť. Stratégia si kladie za cieľ podporovať vývoj na úrovni jednotlivých štátov a poskytnúť základ pre spoluprácu s ďalšími európskymi orgánmi a zúčastnenými stranami.

Stratégia nadväzuje na Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006 – 2010 a Európsky pakt pre rodovú rovnosť formulovaním opatrení v piatich prioritných oblastiach definovaných v Charte žien a do ďalšej oblasti, ktorá sa venuje prierezovým otázkam. V prípade každej prioritnej oblasti sú popísané kľúčové opatrenia, ktorými by sa mali podporiť zmeny a dosiahnuť pokrok, pričom podrobnejšie návrhy sú uvedené v sprievodnom pracovnom dokumente útvarov Komisie. Navrhované opatrenia sa riadia dvojakým prístupom pozostávajúcim zo začleňovania hľadiska rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky a z konkrétnych opatrení.

Oblasti stratégie:

  • Rovnaká ekonomická nezávislosť
  • Rovnaká odmena za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty
  • Rovnosť pri prijímaní rozhodnutí
  • Dôstojnosť, nedotknuteľnosť osôb a koniec násilia založeného na rodovej príslušnosti
  • Rodová rovnosť pri externých opatreniach
  • Horizontálne otázky

 


[1] Odporúčanie komisie č. 92/131/EHS z 27.11 1991 o ochrane a dôstojnosti mužov pri práci

 

 Materiály v slovenskom jazyku:

 Materiály v anglickom jazyku:

2010

2009

2008

2006

Annual Reports on Equality between Women and Men