Rovnosť v odmeňovaní

Dokumenty kampane

Ak chcete, aby sme vám poslali dokumenty kampane (balenie s plagátom, letákom a mapu Európy s údajmi o priemerných rozdieloch v odmeňovaní), kliknite na odkaz knižnice EU bookshop, ktorú nájdete v časti Súvisiace odkazy. Dokumenty si môžete prevziať aj priamo na tejto stránke.

Leták s informáciami o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Tento leták pdf - 2 MB [2 MB]  vysvetľuje, čo sú rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi, ich príčiny a prečo je ich odstraňovanie dôležité pre podnikanie aj celú spoločnosť. Obsahuje tiež základné číselné údaje týkajúce sa rovnosti medzi ženami a mužmi na pracovisku, ako aj informácie o práci EÚ v oblasti odstraňovania rozdielov v odmeňovaní, presadzovania rovnosti pohlaví a o tom, kde možno nájsť podrobnejšie informácie.

Plagáty s informáciami o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Plagáty pdf - 6 MB [6 MB]  využívajú koncept životného cyklu a zobrazujú rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi počas rôznych období života od detstva a profesionálnej kariéry v mladosti po rodičovstvo a odchod do dôchodku. Každý plagát obsahuje iný obrázok a otázku s cieľom vyzdvihnúť konkrétnu nerovnosť medzi ženami a mužmi.

Kvíz o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi

Tento kvíz tvoria otázky s možnosťami odpovedí, pomocou ktorých sa objasňuje rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a mužmi v EÚ vrátane príčin týchto rozdielov a ich dosahu na životy žien. Obsahuje informácie spracované podľa jednotlivých členských štátov, takže rozdiely v odmeňovaní možno vnímať v každom vnútroštátnom kontexte. V kvíze sú okrem toho aj podrobnosti o tom, kde hľadať ďalšie informácie alebo poradenstvo, či už ste zamestnávateľ, alebo zamestnanec. Tento nástroj možno použiť v rámci školení o rozdieloch v odmeňovaní medzi ženami a mužmi alebo v informačných stánkoch počas podujatí. – Slovensko  – Spojené královstvo English

Tlačové správy

Dokumenty