Publikácie

Prehľad slovenských publikácií a materiálov k tematike rodovej rovnosti nájdete v  Databáze rodovej kompetencie

Publikácie a materiály vydané ORRRP MPSVR SR

METODIKA: Rodový  audit  v štátnej  správe a  uplatňovanie  všeobecne  záväzných právnych  predpisov  pre  oblasť  RODOVEJ  ROVNOSTI 

 

Analytická štúdia RODOVO CITLIVÉ ROZPOČTOVANIE NA NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Doc. Ing. Erika Neubauerová, PhD. a kolektív: Analytická štúdia: RODOVO CITLIVÉ ROZPOČTOVANIE NA NÁRODNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Bratislava, január 2012. Vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Štúdia bola spracovaná  v rámci národného projektu  Inštitút rodovej rovnosti, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf 

 

METODICKÁ ŠTÚDIA SLEDOVANIA LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV RODOVEJ ROVNOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A APLIKÁCIA V PRÁVNOM PORIADKU SRIng. Oľga PIETRUCHOVÁ, M.A. & JUDr. Zuzana MAGUROVÁ: METODICKÁ ŠTÚDIA SLEDOVANIA LEGISLATÍVNYCH ÚPRAV RODOVEJ ROVNOSTI VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ A APLIKÁCIA V PRÁVNOM PORIADKU SR 

Bratislava, august 2011. Vydalo Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu  Inštitút rodovej rovnosti, podporeného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf 

 

Poradenské príručky zamerané na uplatňovanie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch v programovom období 2007 – 2013

 

 

Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch

Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch. Implementácia, monitorovanie a hodnotenie na úrovni operačných programov. Programové obdobie 2007 – 2013

Spracovala: Paula Jojárt

Vydalo:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. MPSVR SR je zodpovedné za koordináciu horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Bratislava, 2009.

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf 

 

Štúdia - Nástroje a metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondochŠtúdia – Nástroje a metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch  

Vydalo:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. MPSVR SR je zodpovedné za koordináciu horizontálnej priority rovnosť príležitostí. Bratislava, 2009.

Odborná garantka: Mgr. Anna Klimáčková

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf 

 

 

Zborník z panelovej diskusie na tému Rovnoprávne rodičovstvo a  striedavá  starostlivosť

Vydalo: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Bratislava, december  2011

Publikáciu si môžete stiahnuť vo formáte .pdf 

 

Ďalšie materiály EÚ v elektronickej podobe:

Príručka o rodovej rovnosti EQUAL, slov.

Príručka pre uplatňovanie rodového hľadiska: politiky zamestnanosti, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany. Európska komisia, 2008

 

Výstupy z národného projektu Podpora prevencie a eliminácie na ženách

Viac na stránke IVPR tu

Výstupy z národného projektu Inštitút rodovej rovnosti

Audit a doplnenie štatistických  a administratívnych údajov z hľadiska rodovej rovnosti a rovnosti príležitostíJarmila Filadelfiová (ed.) | Emília Čičváková | Ludmila Ivančíková | Barbora Holubová
Anotácia: Rodové štatistiky sú už dlhodobo predmetom záujmu odbornej i laickej verejnosti vrátane medzinárodných organizácií. Zo štatistického pohľadu patria k tým oblastiam, ktoré prechádzajú cez tradičné oblasti štatistiky ako ekonomika, životné prostredie, zdravie, zamestnanosť a iné. Ich účelom je identifikácia, produkcia a diseminácia štatistík odrážajúcich realitu života žien a mužov a politické aspekty rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. 
Systém indikátorov rodovej rovnosti a metodologické štandardy ich konštrukcieĽudmila Ivančíková (ed.) | Barbora Holubová | Róbert Vlačuha
Anotácia: Úlohou štatistiky rodovej rovnosti a jej indikátorov je participovať na lepšom monitorovaní a posúdení
progresu v oblasti rodovej rovnosti. Za týmto účelom sa javí ako nevyhnutné vytvorenie systému indikátorov a nastavenie procesu ich monitorovania, hodnotenia a analýzy.
Výskumno-analytické štúdie. Mechanizmy porušovania rodovej rovnosti a zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu pri prijímaní do zamestnania a vo vzťahu k pracovným podmienkam (Výskumno-analytická štúdia). Oľga Gyárfášová (ed.) | Martina Sekulová | Zora Bútorová | Jarmila Filadelfiová | Miroslava Hlinčíková | Sylvia Šumšalová
Anotácia: Štúdia sa problému rodovej nerovnosti venuje v širšom kontexte. Zameriava sa na popis a analýzu mechanizmov, prostredníctvom ktorých dochádza k diskriminácii na základe pohlavia a rodu pri prijímaní do zamestnania a vo vzťahu k pracovným podmienkam – konkrétne vo vzťahu k postupu v zamestnaní, prístupu k odbornému vzdelávaniu, či  odmeňovaniu a udržaniu si zamestnania).
Súčasťou štúdie sú aj kapitoly, ktoré nasvecujú dané fenomény z iných pohľadov – Jarmila Filadelfiová na základe štatistických údajov analyzuje situáciu žien a mužov na trhu práce. V ďalšej podkapitole Zora Bútorová analyzuje vnímanie rovnosti cez výsledky viacerých reprezentatívnych prieskumov, ktoré sa na túto tému realizovali v rámci rôznych projektov v nedávnej minulosti a v neposlednom rade Sylvia Šumšalová sa cez dva výskumy zamestnávateľov pozrela na diskrimináciu práve ich optikou. 
Výskumno-analytické štúdie týkajúce sa situácie žien vykonávajúcich prácu v zamestnaniach s nízkou mierou istoty. Jarmila Filadelfiová | Oľga Gyárfášová | Ľubica Kobová | Martina Sekulová
Anotácia: Štúdia pozostáva z troch celkov, ktoré približujú tému práce s nízkou mierou stability a istoty vo feministickej a sociologickej perspektíve. V prvej kapitole J. Filadelfiová analyzuje charakteristiky zamestnanosti a pracovného miesta, ktoré sa viažu s formálnym obsahom pracovnej činnosti alebo s režimom práce z rodovej perspektívy. Samostatný dôraz kladie na rodovú perspektívu typov vykonávanej práce a pracovných kontraktov a nízkopríjmových povolaní. V druhej kapitole Ľ. Kobová sleduje otázku prekarizácie práce, novej medzinárodnej deľby práce a nízkopríjmových miest z perspektívy feministickej politickej ekonómie a feministickej sociológie či etnografie. Mapuje aj výskum v predmetnej oblasti v regióne strednej Európy a formuluje aj odporúčania a výzvy pre ďalší výskum. V poslednej tretej kapitole M. Sekulová približuje empirické zistenia kvalitatívneho výskumu o niektorých súčasných podobách práce s nízkou mierou stability v prostredí Slovenska v reflexii žien, ktoré na týchto miestach pracujú.
Analýza súčasného stavu vykonávania inšpekcie práce Janka Debrecéniová (ed.) | Lucia Berdisová | Janka Debrecéniová | Barbora Holubová | Daniela Lamačková | Zuzana Magurová | Ľubica Trgiňová | Margaréta Vozáriková
Anotácia: Riešiteľský tím sa zameral na pomenovanie hlavných systémových nedostatkov, ktoré bránia efektívnemu výkonu inšpekcie práce v oblasti nediskriminácie s dôrazom na pohlavie a rod, a na načrtnutie riešení pre niektoré z nich. V predloženej publikácii sumarizuje a interpretuje základnú legislatívu relevantnú pre inšpekciu práce v oblasti ZRZ (s osobitným dôrazom na zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia a rodu), mapuje stav výkonu inšpekcie práce v tejto oblasti a bariéry pre jej efektívny výkon a tiež ponúka niekoľko príkladov dobrej praxe v tejto oblasti z vybraných krajín EÚ a Austrálie. V závere aktérom a aktérkam s spôsobnosťou a zodpovednosťami v oblasti inšpekcie práce ponúka konkrétne odporúčania na systémové zmeny, vrátane legislatívnych. 
Svet práce podla učebníc  Katarína Minarovičová | Monika Bosá |  Michal Čerešník
Anotácia: Publikácia predstavuje výsledky analýzy učebníc a učebných textov v oblasti prípravy na povolanie a kariérového poradenstva. Analýza bola zameraná na obsah učebných textov vrátane obrazových príloh. Sústredili sme sa na analýzu jazyka a prítomnosť priamej podpory rodových stereotypov v texte a ilustráciách. Výber textov pre analýzu sme realizovali na základe tých materiálov, ktoré sa podľa našich informácií reálne v procese vzdelávania a kariérového poradenstva používajú, a ktoré zároveň získali podporu z decíznej sféry (buď priamo v procese posudzovania, alebo v rámci projektov v spolupráci s decíznymi autoritami).
Z lavice do práce Katarína Minarovičová | Monika Bosá

Anotácia: Publikácia prezentuje základnú orientáciu v témach, ktoré s rodovo citlivým kariérovým poradenstvom priamo súvisia. Od základnej definície kariérového poradenstva a definície rodovej rovnosti, cez rodovú analýzu trhu práce a školstva tak z hľadiska teórie, ako aj empirického výskumu, až po základnú charakteristiku rodovo citlivého prístupu vo vzdelávaní a jeho ukotvenia v európskych politikách rodovej rovnosti vo vzdelávaní. Súčasťou publikácie je aj analýza základného nastavenia kariérového poradenstva v podmienkach Slovenska, ktoré má ambíciu orientovať sa primárne na trh práce s cieľom zvýšenia zamestnateľnosti budúcich absolventov a absolventiek.

Koncepcia uplatňovania rodového hľadiska vrátane metodiky pre analýzu vplyvov na rodovú rovnosť  Jitka Dvořáková | Anna Klimáčková | Andrej Kuruc

Anotácia: Publikácia je zameraná na praktické návody pre uplatňovabie rodového hľadiska vo verejnej správe. Je určená najmä zamestnancom a zamestnankyniam, ktorí rozhodujú o životoch občanov a občianok, ako aj o prideľovaní finančných zdrojov, čiže významne vplývajú na životnú úroveň celej spoločnosti. Rozhodujú napríklad v oblasti trhu práce, sociálnej oblasti, sociálneho zabezpečenia, zdravia, ľudských práv, o tvorbe rozpočtu, prideľovaní zdrojov z štrukturálnych fondov, o dôležitých investíciách, o zmenách legislatíve a novej legislatíve. Tí všetci by si mali uvedomiť, že ich práca môže mať rozdielny dopad na ženy a mužov a v prípade, ak nebudú vedieť vnímať tieto rozdiely, môžu prijať negatívne rozhodnutia pre jednu, alebo druhú skupinu.

Lingvistický výskum a manuál rodovo korektného jazyka. Jana Cviková (ed.) | Jana Juráňová | Ľubica Kobová | Zuzana Maďarová Alexandra Ostertágová | Lucia Satinská | Júlia Vrábľová | Maroš Terkanič
Metodika a manuál rodového auditu. Inštitút pre výskum práce a rodiny

Anotácia: Manuál je spracovaný podľa manuálu Medzinárodnej organizácie práce (ILO)   MANUAL FOR GENDER AUDIT FACILITATORS – THE ILO PARTICIPATORY GENDER AUDIT METHODOLOGY a na základe tréningu, poskytnutého odborníčkami z ILO vo februári 2014 v Bratislave. Manuál predstavuje praktickú pomôcku pre facilitátorov/ky, pričom predpokladá znalosti a kompetenciu v oblasti rodovej rovnosti ako aj facilitátorské zručnosti.  V úvode je manuál doplnený o teoretický úvod a aktuálnu problematiku v SR.

 Manuály k vzdelávacím aktivitám

Štandardy kvality rodového vzdelávania – východiská a výzvy. | Dagmar Horná | Jana Jablonická – Zezulová (ed.) | Andrej Kuruc |Adriana
Mesochoritisová (ed.)| Kálmán Petőcz a ďal.

Rodová rovnosť – legislatíva a európsky kontext

Manuál implementácie študijných programov rodovej rovnosti oblasti verejného školstva pre stredné školy-1

Manuál implementácie študijných programov rodovej rovnosti v oblasti verejného školstva pre vysoké školy

Manuály pre implementáciu vzdelávacích modulov rodovej rovnosti v oblasti celoživotného vzdelávania

Rodové aspekty v etnológii

Rodové aspekty v sociológii

Mgr. Barbora Holubová, materiály vypracované pre národný projekt Inštitút rodovej rovnosti:

NÁSILIE PÁCHANÉ NA ŽENÁCH A RODOVÁ ROVNOSŤ
VEREJNÁ MIENKA K VYBRANÝM OTÁZKAM RODOVEJ ROVNOSTI
RODOVÁ ROVNOSŤ NA SLOVENSKU V POROVNANÍ GLOBÁLNYCH INDEXOV
RODOVÝ POHĽAD NA ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
ÚČASŤ ŽIEN V POLITIKE – POSTOJE, STAV A PERSPEKTÍVA
RODINA A PRAKTIZOVANIE RODIČOVSTVA Z RODOVEJ PERSPEKTÍVY
RODOVÁ PERSPEKTÍVNA V ZDRAVÍ ŽIEN A MUŽOV
TRH PRÁCE A SOCIÁLNA SITUÁCIA ŽIEN
VEDA OPTIKOU RODOVEJ PERSPEKTÍVY A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ RODOVEJ ROVNOSTI