Konferencia “ZOSÚLADENIE PRACOVNÉHO A SÚKROMNÉHO ŽIVOTA V MENIACEJ SA SPOLOČNOSTI”

Posted on Posted in Aktivity

Zosúladenie pracovného, rodinného a súkromného života je nevyhnutným predpokladom pre vyššiu účasť žien na pracovnom trhu a ich ekonomickú nezávislosť.  S ohľadom na túto skutočnosť je tematická konferencia SK PRES venovaná zosúladeniu pracovného, rodinného a súkromného života v meniacej sa spoločnosti.

 Hlavným cieľom predsedníckej tematickej konferencie je reagovať na naliehavú potrebu zosúladenia pracovného, rodinného a osobného života, a to s ohľadom na meniace sa modely organizácie práce a nové trendy na trhu práce ako aj iné relevantné výzvy. Uznávajúc existenciu výziev v oblasti zosúlaďovania vyplývajúcich z trendov ako digitalizácia procesov a starnutie populácie, má odborná konferencia ambíciu byť významným príspevkom do diskusie o primeranej a adekvátnej odozve na vyššie uvedené výzvy pri aktualizovaní európskeho i národných politických rámcov.

Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ si dáva za cieľ pokračovať v diskusii k novej iniciatíve Európskej komisie (EK) s názvom “Nový začiatok v riešení výziev zosúlaďovania pracovného a súkromného života, ktorým čelia pracujúce rodiny”. Cieľom tohto dokumentu avizovaného EK je modernizovanie súčasného právneho a politického rámca EÚ a jeho prispôsobenie dnešnému trhu práce, aby rodičia s deťmi alebo závislými príbuznými dokázali lepším spôsobom vyvážiť starostlivosť a pracovné povinnosti.

Jedným z konkrétnych zámerov konferencie je reagovať na existujúce a dostupné možnosti a súčasné trendy flexibilných foriem práce a flexibilných foriem starostlivosti.  Ďalšou diskutovanou témou bude starostlivosť o seniorov a iné závislé osoby, a to najmä pokiaľ ide o zodpovednosť a prerozdelenie starostlivosti medzi ženami, mužmi a spoločnosťou; diskusia bude zameraná na analýzu súčasnej situácie v EÚ a predstavenie príkladov dobrej praxe v rámci iných členských štátov (ČŠ).

V neposlednom rade bude konferencia slúžiť ako platforma pre členské štáty, EK a ďalších relevantných aktérov, ktorí si takto môžu vymieňať príklady dobrej praxe pri presadzovaní účinných politík, stratégií a postupov pri zosúlaďovaní pracovného, súkromného a rodinného života.

 Program a prezentácie (angl).

20 September 2016

13.30 Opening: Balancing Work, Family and Private Life as a Prerequisite for Gender Equality

15.00   Session 1: Child Care – Sharing Care Responsibilities Between Parents and the Society

Keynote: Olivier Thévenon, Social Policy Analyst at the OECD and Associate Researcher at the INED 

Panellists:

21 September 2016

9.00   Session 2: Parental Leave and Flexible Work Arrangements

Keynote:

Panellists:

11.15   Session 3: Caring for Elderly and other Dependent

Keynote: 

Panellists:

14.30  Presentation of the EIGE Study for the Slovak Presidency: Women and Poverty, Therese Murphy, European Institute for Gender Equality

Closing Remarks: Challenges, Visions and Conclusions

Pridaj komentár