Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor je podriadený priamo ministrovi PSVR SR. Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor v rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Od roku 2008 plní ORRRP funkciu koordinátora horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien.

Kontakty na ORRRP tel. 02 / 2046 (klapka)

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
    Pietruchová Oľga, Ing., M.A., riaditeľka odboru 2525 olga.pietruchova@employment.gov.sk
    Richter Zdenka, asistentka 2514 zdenka.richter@employment.gov.sk
    Rozborová Ľubica, Mgr., MPhil. 2512 lubica.rozborova@employment.gov.sk
   – Oddelenie horizontálnych princípov
    Baničova Barbora, Mgr. 2527 barbora.banicova@employment.gov.sk
    Chvostaľová Silvia, Ing. 2508 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
    Dvorakova Jitka, Mgr. 2516 jitka.dvorakova@employment.gov.sk
    Hegyi Ladislav, Ing. 2530 ladislav.hegyi@employment.gov.sk
    Jankovičová Michaela, Mgr. 2526 michaela.jankovicova@employment.gov.sk
    Kollerová Monika, Mgr. 2538 monika.kollerova@employment.gov.sk
    Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 2513 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Novomestská Iveta, Ing. 2517 iveta.novomestska@employment.gov.sk
    Rakús Filip, Mgr. 2520 filip.rakus@employment.gov.sk
   – Oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania
    Botošová Anina, Mgr. 2521 anina.botosova@employment.gov.sk
    Čábi Madzinová Veronika, JUDr., vedúca oddelenia 2509 veronika.madzinova@employment.gov.sk
    Mondeková Anna, Mgr., M.A. 2510 anna.mondekova@employment.gov.sk