Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor je podriadený priamo ministrovi PSVR SR. Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor v rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Pod oddelenie donedávna patril aj koordinovanie Horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskrimináca. Kontakty nájdete tu: Odbor horizontálnych princípov.

Kontakty:  tel. 02 / 2046 (klapka)

Odbor rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí
    Šimon Marek, M.A.,  2512 marek.simon@employment.gov.sk
    Botošová Anina, Mgr. 2521 anina.botosova@employment.gov.sk
    Čábi Madzinová Veronika, JUDr., 2509 veronika.madzinova@employment.gov.sk