Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

V rámci organizačnej štruktúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR funguje odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor je podriadený priamo ministrovi PSVR SR. Odbor plní viaceré dôležité funkcie. V prvom rade sa odbor zaoberá tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Odbor v rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.

Od roku 2008 plní ORRRP funkciu koordinátora horizontálnej priority rovnosť príležitostí.

Kontakty na ORRRP

 

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
    Mondeková Anna, Mgr., M.A. 1839, 02/20461839 anna.mondekova@employment.gov.sk
    Pietruchová Oľga, Ing., M.A., riaditeľka odboru 1812, 2046 1812, fax 5292 1271 olga.pietruchova@employment.gov.sk
    Rozborová Ľubica, Mgr., MPhil. 1811 lubica.rozborova@employment.gov.sk
   – Oddelenie horizontálnych princípov
    Chvostaľová Silvia, Ing. 1831, 02/2046 1831, fax 02/20461271 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
    Csizmaziova Vladimíra, Mgr. 1813, 02 20461813 vladimira.csizmaziova@employment.gov.sk
    Dvorakova Jitka, Mgr. 2181, 0220463127 jitka.dvorakova@employment.gov.sk
    Hegyi Ladislav, Ing. 1822 ladislav.hegyi@employment.gov.sk
    Kollerová Monika, Mgr. 1838 monika.kollerova@employment.gov.sk
    Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 1814 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Novomestská Iveta, Ing. 1849, 02/2046 1849 iveta.novomestska@employment.gov.sk
    Rakús Filip, Mgr. 1822, 02/20461822 filip.rakus@employment.gov.sk
   – Oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania
    Botošová Anina, Mgr. 1820 anina.botosova@employment.gov.sk
    Čábi Madzinová Veronika, JUDr., vedúca oddelenia 1819, fax 52921271 veronika.madzinova@employment.gov.sk
    Jacková Mária, PhDr., MPH 1820 jackova@employment.gov.sk
    Jezná Miloslava, Ing., Mgr. 1821 jezna@employment.gov.sk