Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012

Posted on Posted in Materiály

Hodnotenie plnenia aktivít Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 (ďalej len „Národný akčný plán“, resp. „NAP“) je spracované na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 477 zo 6. júla 2011. Plnenie úloh Národného akčného plánu je napĺňanie vládnych zámerov v oblasti pomoci ale aj prevencie násilia na ženách a ich deťoch, rovnako plnením záverov a odporúčaní Rady Európy a Organizácie spojených národov.

Uznesením vlády  SR č. 477 zo 6. júla 2011 bola schválená priebežná správa o plnení Národného akčného plánu za roky 2009 – 2010 ako aj aktualizácia úloh Národného akčného plánu. Nakoľko v sledovanom období do roku 2011 sa nepodarilo vyčleniť účelovo viazané finančné prostriedky na podporu plnenia vytýčených úloh, došlo k aktualizácii úloh Národného akčného plánu s cieľom podporiť a upraviť úlohy vzhľadom na nové skutočnosti a vytvoriť podmienky maximálneho naplnenia stanovených úloh. Aktualizácia Národného akčného plánu v roku 2011 teda nesmerovala k vytvoreniu nového dokumentu.

Zhrnutie

Do riešenia problematiky násilia páchaného na ženách a domáceho násilia sa zapájajú rôzne rezorty a inštitúcie. Táto pomoc je však skôr sporadická, bez vzájomnej koordinácie a multi-inštitucionálnej spolupráce, a to tak na národnej ako i na regionálnej úrovni. V praxi samosprávnych krajov sa však dajú identifikovať príklady dobrej praxe; takou je nesporne prístup Bratislavského samosprávneho kraja.

Napriek priebežnému plneniu úloh a nespornému posunu v problematike násilia páchaného na ženách je teda nutné skonštatovať, že na Slovensku stále chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie jednak pomoci ženám zažívajúcim násilie (sekundárna a terciárna prevencia), ale i systematická primárna prevencia, teda predchádzanie násiliu.

Mimovládny sektor je významným katalyzátorom riešenia problematiky násilia páchaného na ženách a často aj aktérom, ktorý často supluje úlohu a zodpovednosť štátu v tejto oblasti. Pre nedostatok finančných prostriedkov však MVO majú problémy s fungovaním a aj preto nedokážu v adekvátnej miere zabezpečiť podporné služby vrátane ubytovania pre ženy zažívajúce násilie a pre ich deti.

Na základe odpočtu plánovaných úloh NAP-u môžeme konštatovať, že väčšina úloh bola priebežne plnená alebo bola plnená aspoň čiastočne. Nesplnené úlohy sa viažu hlavne na realizáciu národného projektu v rámci MPSVR SR Prevencia a eliminácia násilia na ženách, ktorý predstavuje dôležitý zdroj financovania pre systémové aktivity v oblasti násilia páchaného na ženách. Text projektu prešiel niekoľkými kolami pripomienkovaní, ale najmä kvôli dvojnásobnej zmene vlády v danom období a neustále sa meniacim rámcovým podmienkam, najmä realizátora projektu a formy spolupráce s organizáciami poskytujúcimi služby, nebol do konca roka 2012 spustený. V čase odpočtovania NAP-u prechádza projekt reštruktualizáciou pod vedením Inštitútu pre výskum práce a rodiny ako budúceho realizátora projektu a Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR ako garanta projektu. Jeho predpokladané spustenie je v 2. polovici roka 2013 s trvaním aktivít cca. 24 mesiacov.

Správa o plnení opatrení a úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách  za roky 2009 – 2012 a jeho aktualizácie

Pridaj komentár