Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie MZVaEZ

Posted on Posted in Materiály

Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v júni 2012

Materiál s názvom „Informácia o činnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť od jej prechodu do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v júni 2012“ predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda SR“) podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe vlastnej iniciatívy s cieľom informovať vládu SR o aktivitách Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) od jej prechodu z gescie Úradu vlády SR do gescie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v júni 2012, uznesením vlády SR č. 276 z 20. júna 2012.

Z dôvodu zachovania kontinuity pokračuje rada v zložení, ako bola kreovaná v  predchádzajúcom volebnom období. Výbor pre mimovládne neziskové organizácie bol v auguste 2012 opätovne transformovaný na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Od júna 2012 sa doposiaľ uskutočnilo päť zasadnutí rady (6. – 10.). Formálno-právne poradie číslovania uznesení rady a zasadnutí  rady zostalo zachované. 

V rade sú paritným spôsobom zastúpené orgány a inštitúcie verejnej správy a na druhej strane zástupcovia a zástupkyne mimovládnych organizácií, nezávislých inštitúcií a expertnej obce. Rada má svoju vlastnú vnútornú štruktúru, tvorenú ôsmimi výbormi – Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú rovnosť, Výbor pre deti a mládež, Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania, Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie a Výbor pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb.

Jednou z hlavných úloh rady je presadiť prierezový prístup pri implementácii ľudskoprávnych noriem a pri osvojení si ľudskoprávnych princípov v činnosti verejnoprávnych orgánov.

Popri koordinačnej funkcii vo vzťahu k orgánom verejnej správy je rada významným prostriedkom participácie občianskej spoločnosti, mimovládnych organizácií a združení zastupujúcich jednotlivé zraniteľné skupiny na ovplyvňovaní rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.

Pridaj komentár