Konferencia Rady Európy “Médiá a zobrazenie žien”

Posted on Posted in Aktivity

Konferenciu organizovala Rada Európy v spolupráci s vládou Holandského kráľovstva. V rámci prierezového programu o rovnosti žien a mužov, zriadený v roku 2012 na podporu uplatňovania noriem Rady Európy, bola založená nová štruktúra – Komisia pre rodovú rovnosť (Gender Equality Committee). Jednou z priorít identifikovaných GEC je riešiť otázku “žien a médií” na základe opatrení obsiahnutých v odporúčaní č R (84) 17 Výboru ministrov členským štátom o rovnosti žien a mužov v médiách a skúmať nadväzujúce má venovať týmto opatreniam. Členovia GEC sa zhodli, že prvý ročník stretnutia siete národných kontaktných miest pre rodovú rovnosť (NFP) (Holandsko, 4-5 07 2013) by sa mala venovať tejto problematike.

Hlavné ciele konferencie boli:

  • zvýšiť povedomie médií a širokej verejnosti o problematike rovnosti žien a mužov v médiách;
  • diskutovať o výzvach, ktoré prináša zladenie slobody médií vyjadrovania a dodržiavanie zásady rodovej rovnosti;
  • podporovať rodovo senzitívne prístup v mediálnom prostredí a priemyslu;
  • podporovať účasti žien vo vedúcich pozíciách v médiách;
  • diskutovať o výzvach, ktoré prináša nové médiá, ich vplyv na rodovú rovnosť a ako ich možno využiť ako potenciálny prostriedok pre pozitívne zmeny;
  • diskutovať a vymieňať si osvedčené postupy v účinných stratégiách pre boj proti rodovým stereotypom;
  • prezentovať účastníkom/čkam materiál  Rady Európy “Ženy a novinári”  o tom, ako bojovať proti rodovým stereotypom v médiách.

V rámci konferencie boli predstavené dobré praxe pre boj proti diskriminácii a rodovým stereotypom v médiách. Niektoré z nich môžu byť inšpiráciou aj pre SR, napr. zriadenie komisie pri Rade pre reklamu na boj proti sexizmu v Rakúsku alebo venovanie sa zobrazovaniu dievčenských a chlapčenských ideálnych postáv v Nemecku a ich dosahu na deti.

Stránka RE ku konferencii

Súvisiace odkazy:

Médiá v EÚ majú od rodovej rovnosti ďaleko