Správa EÚ o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov za rok 2012

Posted on Posted in Materiály
Výročná správa o pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov za rok 2012 bola spolu so správou o uplatňovaní Charty základných práv zverejnená 8. mája 2013. Správa vychádza z najnovších údajov a sumarizuje politický vývoj v priebehu posledného roka. Správa ilustruje aj niektoré z mnohých spôsobov, ktorými sa Európska únia a jej členské štáty snažia podporovať rovnosť žien a mužov.Obsah správy sa týka všetkých piatich priorít Stratégie pre rovnosť žien a mužov 2010-2015, pričom sa zameriava na konkrétne aspekty a nedávny vývoj:
  • Správa konštatuje, že ženy predstavujú rastúci podiel pracovných síl v EÚ a sú stále častejšie živiteľkami pre ich rodiny. Podiel pracujúcich žien sa zvýšil z 55% v roku 1997 na súčasných 62,4%, pričom je stále ešte nižší než je podiel pracujúcich mužov (74,6%). Rozdiely v zamestnanosti a platoch sa znížili v posledných piatich rokoch, ale rovnosť žien a mužov stále nie je dosiahnutá.
  • Politiky a ekonomické stimuly, ktoré môžu zvýšiť účasť žien na trhu práce a prispieť k dosiahnutiu cieľa 75% zamestnanosti, sú dobre známe: zvýšenie služieb starostlivosti o deti, odstránenie daňových prekážok pre druhé zárobkovo činné osoby a aby sa práca vyplatila pre ženy a mužov. Nedávny dôkaz od OECD potvrdzuje zisk pre ekonomiku z ostránenia rodového rozdiel v účasti na trhu práce a pre dosiahnutie inkluzívneho rastu. Je preto nevyhnutné, aby členské štáty pokračovali vo svojom úsilí, aby ženy a muži mohli rozvíjať svoj potenciál na základe rovnosti.
  • Napriek výraznému pokroku, rodové nerovnosti vo vzdelávaní a výskume sú aj naďalej významné.
  • Kríza zasiahla predovšetkým mladé ženy, ktoré častejšie než mladí muži vypadávajú zo zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy. Mladé ženy tiež častejšie začínajú v nestabilnej pozícii dočasnej práce alebo práce na čiastočný úväzok.
  • Ženy naďalej pociťujú bariéry v postupe do najvyšších rozhodovacích úrovní. Návrhu Európskej komisie pre rodovú rovnosť v radách kótovaných spoločností je preto míľnikom pre rodovú rovnosť. Intenzívna verejná debata a regulačné opatrenia prispeli k zlepšeniu rodovej rovnováhy na rozhodovaní a údaje za rok 2012 žien v správnych radách vykazujú najvyšší  doteraz zaznamenaný medziročný nárast.
  • Vzhľadom k vyššiemu výskytu práce na čiastočný úväzok a prerušovanej kariére žien, rodové rozdiely sa vyskytujú vo všetkých fázach života. Nakoľko väčšina dôchodkových systémov ako základ svojich dôchodkových výpočtov považuje zárobok  profesionálnej kariére, rodový dôchodkový rozdiel je veľmi široký: priemerný rozdiel v dôchodkoch je 39%, čo je viac ako dvakrát vyšší rozdiel ako pri odmeňovaní žien a mužov  (16%).
  • Rodové podmienené násilie je stále neprijateľné porušenie ľudských práv a prekážkou rovnosti žien a mužov. V roku 2012 a2013  boli prijaté nové záväzky a podniknuté ďalšie kroky na európskej úrovni, najmä dokončenie právneho rámca pre zaručenie práv a podpory pre obete trestných činov a pre všetky ženy, ktoré sa stali obeťami násilia . Európske inštitúcie pracujú na ukončení mrzačenia ženských pohlavných orgánov a odstránenie obchodovania s ľuďmi.Správa je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/swd_2013_171_en.pdf
    Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou Európskej únie. Deň Európy (9. mája), ktorý oslavuje mier a jednotu v Európe a označí výročia historickej “Schumanova deklarácia”, môže byť tiež príležitosťou oceniť pokrok v rodovej rovnosti a poukázať na zostávajúce výzvy.

Pridaj komentár