Výzva BSK “Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) zverejnil VÝZVU na predkladanie sociálnych projektov na rok 2014 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie”. Termín predkladania projektov: do 31. júla 2013

Viac infomácií tu

Pridaj komentár