Správa o rodovej rovnosti - ilustrácia

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Hospodárska a sociálna rada prerokovala na svojom zasadnutí 22.4.2013 návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 a odporučila vláde jej schválenie. Vláda SR na svojom zasadnutí 24.4.2013 správu schválila.

V poradí už piata predkladaná správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, ako aj na rodové pomery v pracovnom i súkromnom živote. Štruktúra správy teda neodráža tradičné tematické okruhy rodovej rovnosti, ale sleduje skôr analytický  zámer zhodnotenia jej stavu z hľadiska dopadov krízy.

Správa informuje o aktuálnych hodnotách základných medzinárodne sledovaných  ukazovateľov stavu rodovej rovnosti s dôrazom na analýzu zistených poznatkov. Ako podklad pre správu boli využité výskumné štúdie Inštitútu pre výskum práce a rodiny, údaje Štatistického úradu SR, Treximy Bratislava, mimovládnych organizácií, ako aj  výskumné poznatky z akademických a vysokoškolských pracovísk Slovenskej republiky a zo zahraničných štúdií vzťahujúcich sa k predmetnej téme. Správa bola konzultovaná aj s Výborom pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Obsahovým zameraním správy je analýza dopadu hospodárskej a dlhovej krízy na ženy a mužov a zmena ich situácie v dôsledku krízy. Napriek určitému pokroku v oblasti rovnosti žien a mužov na Slovensku a posilneniu opatrení pre uplatňovanie rodovej rovnosti v praxi v rámci legislatívy napr. Zákonníka práce, Antidiskriminačného zákona či inštitucionálneho posilnenia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej Výboru pre rodovú rovnosť, nerovnosti naďalej pretrvávajú takmer vo všetkých oblastiach, ktoré správa analyzuje. Správa sa podrobne venuje analýze situácie žien a mužov počas krízového obdobia 2008 – 2012; osobitne sa zameriava na trh práce – vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia – a upozorňuje na viaceré, menej zrejmé dopady prijímaných proti krízových a konsolidačných opatrení, ako aj súčasného ekonomického vývoja.

Správa ako analytický materiál predstavuje príspevok k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády v oblasti systematického monitorovania vývoja v oblasti rodovej rovnosti.

Správa bude predložená na rokovanie orgánov Národnej rady Slovenskej republiky.

Návrh súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti je k dispozícii tu

Stránka materiálu na rokovaní Vlády SR

Pridaj komentár