Starostlivosť o dieťa: Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Vo svojej dnes vydanej správe Európska Komisia uviedla, že ak má EÚ do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, členské štáty musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti. V správe o pokroku sa uvádza, že oba ciele týkajúce sa dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti dohodnuté na úrovni EÚ (pozri prílohu) splnilo len osem krajín. Podľa tzv. barcelonských cieľov schválených predstaviteľmi EÚ v roku 2002 by sa starostlivosť o deti mala poskytovať 90 % detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a 33 % detí mladším ako tri roky. V novej štúdii, ktorú Komisia tak isto vydala dnes, sa zároveň objasňujú rozdiely v dôchodkoch mužov a žien (gender pension gap) a ukazuje sa, že v celoeurópskom priemere sú dôchodky žien o 39 % nižšie než dôchodky mužov.

„Každý rodič veľmi dobre vie, že prístupné a cenovo dostupné služby starostlivosti o deti sú zásadné nielen pre rozvoj dieťaťa, ale aj pre pracovný život rodičov. Aj napriek tomu sa vlastné ciele v starostlivosti o dieťa podarilo zatiaľ dosiahnuť menej ako každému tretiemu členskému štátu“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Členské štáty sa musia zamerať na túto úlohu, ak chcú dosiahnuť cieľ 75% miery zamestnanosti, ktorý si stanovili. Opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti by sa nemali vnímať ako náklady, ale ako investícia do budúcnosti.“

Údaje za rok 2010 ukazujú, že väčšina krajín EÚ svoje ciele v oblasti starostlivosti o deti nesplnila: v oboch vekových kategóriách (0 ‒ 3 roky, 3 roky ‒ povinná školská dochádzka) ich splnilo len osem krajín: Belgicko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. Len desať členských štátov splnilo cieľ stanovený v prvej kategórii (0 ‒ 3 roky) a jedenásť v druhej kategórii (3 roky ‒ povinná školská dochádzka) [pozri prílohu].

Práve uverejnené údaje za rok 2011 navyše ukazujú pokles v oblasti poskytovania starostlivosti o staršie deti, čo znamená, že niektoré krajiny, ktoré tento cieľ v roku 2010 splnili, sa teraz nachádzajú pod hranicou 90 % (Španielsko, Holandsko a Írsko).

Politiky pre vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom – najmä služby starostlivosti o deti – sú kľúčové pre presadzovanie zamestnanosti žien. Väčšia miera zamestnanosti žien je dôležitá, ak chceme dosiahnuť ciele EÚ v oblasti zamestnanosti a zlepšiť tak celkovú ekonomickú stratégiu. Komisia preto 29. mája v rámci tretieho Európskeho semestra na rok 2013 (pozri IP/13/463) Rade navrhla odporúčania pre jednotlivé krajiny. Odporúčania boli adresované 11 členským štátom1,, pokiaľ ide o oblasti zamestnanosti žien, dostupnosti/kvality starostlivosti o deti a/alebo celodennej školskej starostlivosti a služieb stráženia detí.

 

Súvislosti

V roku 2002 sa hlavy štátov a vlád krajín EÚ v záveroch zo zasadnutia Európskej rady v Barcelone zhodli, že:

„Členské štáty by mali odstrániť prekážky v účasti žien na trhu práce a s prihliadnutím na dopyt po starostlivosti o deti a v súlade so svojimi vnútroštátnymi systémami v danej oblasti by sa mali snažiť o to, aby do roku 2010 boli schopné poskytovať starostlivosť o deti najmenej 90 % detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a najmenej 33 % detí mladších ako tri roky.“

Odvtedy sú tieto ciele známe ako „barcelonské ciele“ o zariadeniach starostlivosti o deti a ich dosahovanie predstavuje základ politík zameraných na zladenie pracovného, súkromného a rodinného života na úrovni EÚ aj členských štátov.

Zariadenia starostlivosti o deti sú prioritou aj v rámci stratégií Komisie v oblasti rodovej rovnosti, pričom finančná podpora EÚ sa poskytuje v rámci štrukturálnych fondov (najmä v rámci Európskeho sociálneho fondu).

Hoci sa od roku 2002 dosiahol istý pokrok a napriek záväzkom členských štátov, poskytovanie starostlivosti o deti v rámci EÚ v roku 2010 stále nezodpovedalo stanoveným cieľom.

Ďalšie informácie

EU Childcare report:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf

Study on the Gender Gap in Pensions:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130530_pensions_en.pdf

Európska komisia – Rodová rovnosť:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Podpredsedníčka Redingová na Twitteri: @VivianeRedingEU

Kontaktné osoby:Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PRÍLOHA:

Graf 1 ‒ Percentuálny podiel detí mladších ako tri roky, ktorým sa poskytuje starostlivosť v rámci oficiálnych štruktúr (pre informáciu sa uvádza aj počet hodín strávených týždenne v zariadeniach starostlivosti o deti) 2010–11

Graf 2 ‒ Percentuálny podiel detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky, ktorým sa poskytuje starostlivosť v rámci oficiálnych štruktúr (pre informáciu sa uvádza aj počet hodín strávených týždenne v zariadeniach starostlivosti o deti) 2010–11

 

1 :

Rakúsko, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Malta, Poľsko, Slovensko, Španielsko a Spojené kráľovstvo

Pridaj komentár