Nová štúdia EK o rozdieloch v dôchodkoch žien a mužov

Posted on Posted in Monitoring médií

Komisia dnes uverejnila novú odbornú štúdiu venovanú rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v Európe – prvú štúdiu tohto druhu. Z tejto štúdie vyplýva, že nižšia miera zamestnanosti žien sa prejavuje aj v dôchodkovom veku: priemerné dôchodky žien sú v porovnaní s dôchodkami mužov o 39 % nižšie. Rozdiely v dôchodkoch mužov a žien sú dôsledkom troch tendencií na trhu práce: 1) ženy majú menšiu šancu ako muži zamestnať sa; 2) pracujú menej hodín a/alebo rokov a 3) dostávajú v priemere nižšiu mzdu. Dôchodkové systémy tak nie sú len neutrálnym odrazom priebehu predchádzajúceho pracovného života: dôchodky môžu znižovať, reprodukovať alebo dokonca posilňovať rodové rozdiely na pracovnom trhu a v rámci rozdelenia rodičovských povinností medzi ženami a mužmi.

Nový ukazovateľ rovnosti žien a mužov, rozdiel v dôchodkoch žien a mužov, pomáha posúdiť rozsah rodovej nerovnosti v priebehu ľudského života. Situácia sa v jednotlivých krajinách EÚ značne líši (pozri prílohu). V mnohých členských štátoch existujú medzi dôchodkami žien a mužov veľké rozdiely: v 17 štátoch je rozdiel v dôchodkoch rovnaký alebo vyšší než 30 %. Dva štáty s najväčšími rozdielmi v dôchodkoch sú Luxembursko (47 %) a Nemecko (44 %). Na opačnom konci škály sa nachádzajú Estónsko, s najmenším rozdielom v dôchodkoch žien a mužov (4 %) a Slovensko (8 %).

K faktorom, ktoré prispievajú k zväčšovaniu rozdielov v dôchodkoch žien a mužov, patria manželstvo a materstvo. V prípade slobodných žien je rozdiel menší, napriek tomu však zostáva vysoký (17 %). Údaje potvrdzujú aj jasný „trest za materstvo“: v takmer všetkých členských štátoch sú ženy pre materstvo v dôchodkovom veku znevýhodnené. Vo väčšine prípadov „trest za materstvo” s počtom detí úmerne stúpa (pozri prílohu).

Obrázok: Rozdiely v dôchodkoch žien a mužov (%), dôchodcovia starší ako 65 rokov

Obrázok: Rozdiely v dôchodkoch žien podľa počtu detí voči dôchodkom mužov

Pridaj komentár