Ženy čelia na trhu práce veľkým prekážkam

Posted on Posted in Aktuality

“Ženy čelia pri vstupe na trh práce alebo zotrvaní na trhu práce veľkým prekážkam”, tvdí v pracovnom dokumente Posúdenie národného programu reforiem a programu stability na rok 2013 pre SLOVENSKO Európska komisia.

“Rozdiely v zamestnanosti mužov a žien v kategórii mladých žien (vo veku 20 až 29 rokov) sú takmer dvojnásobkom priemeru EÚ a vplyv rodičovstva na zamestnanosť žien ostáva jedným z najvyšších v EÚ. Existuje nedostatok kvalitných a cenovo dostupných služieb vzdelávania a starostlivosti o deti v ranom detstve, ktoré takisto prispievajú k podpore rozvoja detí.

Nedostatočné sú najmä zariadenia pre deti do troch rokov, a to z dôvodu nedostatku zdrojov na miestnej úrovni a z dôvodu nedostatkov v legislatívnych ustanoveniach. Materská a rodičovská dovolenka môžu byť veľmi dlhé, čo matkám sťažuje plynulé opätovné začlenenie do pracovného trhu50. Slovensko je jedným z členských štátov s najvyšším rozdielom v odmeňovaní medzi mužmi a ženami, no na riešenie tohto problému nie sú zavedené žiadne politiky. Pri realizovaní odporúčania Rady z roku 2012 o dostupnosti zariadení starostlivosti o deti nebol dosiahnutý dostatočný pokrok.”

Európska komisia vydala špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny k národnému programu reforiem. Pre Slovensko opätovne odporúča aj “zlepšiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti, najmä pre deti do veku troch rokov”, pretože “zvýšenie účasti žien a starších ľudí na trhu práce by pomohlo zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti a dosiahnuť vnútroštátny cieľ stratégie 2020 v oblasti zamestnanosti vo výške 72 %. Návrat na pracovný trh však matkám sťažuje nedostatok adekvátnych zariadení starostlivosti o deti, a to najmä do troch rokov veku.”

Pridaj komentár