Závery Rady EPSCO na tému “ženy a chudoba”

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) pripravil na základe žiadosti slovenského predsedníctva správu pod názvom Chudoba, rod a prelínajúce sa nerovnosti v EÚ, ktorá monitoruje implementovanie Pekinskej akčnej platformy členskými štátmi EÚ v oblasti „Ženy a chudoba“. Správa približuje vývoj situácie v rokoch 2007 až 2014. Zameriava sa pritom primárne na tie skupiny obyvateľstva, ktoré patria k najviac ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením: jednorodičovské rodiny, ženy a muži so zdravotným znevýhodnením, migrantky a migranti, ako aj rómske obyvateľstvo. Prínosom správy je teda tak rodová analýza, ako aj analýza vzájomného pôsobenia (intersekcionality) rodu s ďalšími sociálnymi faktormi (vek, etnicita, zdravotné znevýhodnenie a pod.).

Správa nášho predsedníctva na tému „ženy a chudoba“ predstavuje politický kontext na úrovni EÚ, hlavné faktory prispievajúce k zvyšovaniu rizika či miery chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj faktory, ktoré môžu viesť k zlepšeniu situácie žien a mužov. Chudoba sa v správe chápe ako komplexný a mnohovrstvový jav, ktorý sa netýka len nedostatku finančných zdrojov. V širšom zmysle ide aj o obmedzený prístup k občianskym, spoločenským a kultúrnym aktivitám, ako aj bariéry v politickej angažovanosti a sociálnej mobilite.

Podrobná analýza dát na základe monitorovaných ukazovateľov vedie k hlavným zisteniam a politickým odporúčaniam na úrovni EÚ. Správa tiež navrhuje nové, resp. revidované indikátory v oblasti chudoby a migrácie tak, aby umožnili presnejšie skúmanie danej témy z rodového a intersekcionálneho hľadiska.

Na základe tejto správy a odporúčaní v nej formulovaných pripravilo SK PRES pre zasadnutie Rady EPSCO návrh Záverov Rady, v ktorých sme sa sústredili na sledovanie negatívnych efektov, ktoré ovplyvňujú životy žien a mužov v rôznych fázach a aspektoch ich života, ich pracovné podmienky a ich miesto v spoločnosti. Dôraz je kladený najmä na situáciu najviac znevýhodnených skupín obyvateľstva EÚ. Ako sa ukazuje, viacnásobné znevýhodnenie žien v rámci týchto skupín je dôvodom na uplatňovanie rodového hľadiska pri všetkých opatreniach zameraných na znižovanie chudoby, počnúc vzdelaním cez aktívnu politiku trhu práce až po sociálnu podporu. Práve na odporúčania tohto typu Závery Rady, ktoré boli prijaté na zasadnutí 8.12.2016 v Bruseli, zameriavajú.

Závery Rady v slovenskom preklade

 

Pridaj komentár