Správa o rodovej rovnosti za rok 2018

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2018 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí jedenástou správou.

Predkladaná správa za rok 2018 mapuje  pokrok v politike a legislatíve v oblasti rodovej rovnosti. Už tradične prináša celý súbor indikátorov rodovej rovnosti a podrobnejšie sa venuje analýze postavenia žien a mužov v súkromnom a verejnom živote na základe jedinečnej publikácie Eurostatu resp. u nás Štatistického úradu.

Správa sa špecificky zameriava na problematiku trhu práce.  Pomenúva jednak teoretické východiská a následky rodových nerovností na trhu práce, analyzuje dáta v danej oblasti a porovnáva situáciu v SR s priemerom Európskej únie. Podľa správy je zrejmé, že rodové rozdiely a určité znevýhodnenie žien v pracovnom a verejnom živote pretrvávajú aj v súčasnosti,  a to napriek zákonom, ktoré majú zabezpečovať rovnaké zaobchádzanie.

Správa bola prerokovaná na Výbore pre rodovú rovnosť Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a ďalších poradných orgánoch vlády a bude predložená na rokovanie vlády SR ako informatívny materiál.

Správa je k dispozícii na stiahnutie tu.