EP schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015

Posted on Posted in Materiály

Európsky parlament schválil správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Z dôvodovej správy vyberáme:

“Táto správa sa predkladá v roku 2015, ktorý je rozhodujúcim okamihom z európskeho aj globálneho hľadiska. V rámci 20. výročia prijatia cieľov Pekinskej akčnej platformy a preskúmania miléniových rozvojových cieľov sa v tomto roku na celom svete uskutočnia mnohé hodnotenia pokroku v oblasti rodovej rovnosti.

Z tejto správy opäť raz jasne vyplýva, že zabezpečovanie skutočnej rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach života napreduje pomaly. Túto skutočnosť zdôrazňuje aj index rodovej rovnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, v rámci ktorého je priemer EÚ 54 bodov z celkových možných 100 bodov. Od práva na nedotknuteľnosť osoby a dôstojný život cez lepšie rozdelenie starostlivosti o závislé osoby a opatrovateľskej starostlivosti až po úplné využitie nadania a kvalifikácií sa ani v rámci EÚ ešte stále nepodarilo dosiahnuť všetky ciele na ceste ku skutočnej rodovej rovnosti.

Hlavným cieľom európskej politiky rodovej rovnosti na najbližších päť rokov by malo byť rozvíjanie efektívnych a jednotných stratégií, prostredníctvom ktorých by sa odstránili všetky formy diskriminácie žien a mužov. Ženy a muži v Európe musia mať istotu, že nebudú znevýhodňovaní na základe svojej etnickej príslušnosti, sexuálnej orientácie, rodovej identity, zdravotného postihnutia, vierovyznania, triedy, štátnej príslušnosti alebo veku. Okrem toho treba vo veľkej miere zohľadniť aj viacnásobnú diskrimináciu.

Ciele v oblasti rodovej rovnosti, ktoré sa opätovne potvrdzujú už celé desaťročia, oslabuje pretrvávajúca finančná kríza a opatrenia na konsolidáciu rozpočtu v členských štátoch. Mohlo by sa tomu však vopred zabrániť prostredníctvom efektívneho a cieleného využívania zdrojov a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rámci návrhu programov a priebežného hodnotenia. Ženy by tak neboli neprimerane zaťažované.”

Celá správa v slovenčine je k dispozícii tu

Pridaj komentár