EIGE predstavuje index rodovej rovnosti 2015: nepatrné zlepšenie rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuality

Ako ukazuje index rodovej rovnosti 2015 Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), Európska únia je od roku 2005 stále len na pol ceste k dosiahnutiu rodovej rovnosti. Dva roky po zavedení tohto indexu v roku 2013 inštitút EIGE vytvoril jeho časovú os pokrývajúcu roky 2005, 2010 a 2012. Celková hodnota indexu z možných 100 bodov sa v EÚ zvýšila len nepatrne z 51,3 v roku 2005 na 52,9 v roku 2012.[1] Pokrok v jednotlivých členských štátoch a v jednotlivých oblastiach však nie je rovnomerný – niektoré členské štáty sa zlepšili, kým iné sa zhoršili. „Výrazné rozdiely v pokroku medzi členskými štátmi sú prejavom rôznej voľby priorít a prístupov pri implementovaní politík a cieľov EÚ,“ usudzuje riaditeľka EIGE Virginija Langbakk. Komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová zdôrazňuje: „Pokrok smerom k rodovej rovnosti v členských štátoch je reálny, ale stále pretrvávajú závažné rozdiely. Zaviazala som sa odstrániť pretrvávajúce rodové rozdiely v Európe. Index rodovej rovnosti, ktorý vypracoval inštitút EIGE, je hodnotným nástrojom merania pokroku členských štátov dosiahnutého na ceste k rodovej rovnosti.“

Index rodovej rovnosti je rozdelený na šesť hlavných oblastí – prácu, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie – a dve vedľajšie oblasti: násilie páchané na ženách a prelínajúce sa nerovnosti. Je založený na prioritách politiky EÚ a hodnotí vplyv politík v oblasti rodovej rovnosti v Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch za dané obdobie.

V indexe rodovej rovnosti 2015 najväčší pokrok vykazuje oblasť moci so zvýšením hodnoty z možných 100 bodov z 31,4 v roku 2005 na 39,7 v roku 2012. Napriek tomu vo všetkých členských štátoch stále pretrváva prevaha zastúpenia mužov v rozhodovacích pozíciách tak v politike, ako aj ekonomike.

Najnižšia hodnota (37,6 zo 100) zo všetkých šiestich hlavných oblastí indexu je v oblasti času. Poukazuje to na nerovnaké rozdelenie neplatenej práce medzi ženami a mužmi v súkromnej sfére, čo je naďalej najväčšou prekážkou rodovej rovnosti.

Vedľajšia oblasť násilia ukazuje, že pri vysvetľovaní úrovní násilia páchaného na ženách záleží na súvislosti, v ktorej sa násilie pácha, na spoločenských postojoch k násiliu a na dôvere k inštitúciám. Výsledky naznačujú, že zber údajov v tejto oblasti si vyžaduje spoločné úsilie členských štátov.

EIGE, centrum znalostí EÚ o rovnosti medzi ženami a mužmi, vypracovalo tento jedinečný nástroj na meranie pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti v Európskej únii a jej členských štátoch. Význam indexu sa za posledné roky zvýšil, pričom niektoré členské štáty (napr. Írsko, Estónsko, Luxembursko a Baskicko) ho prijali za svoj štandardný monitorovací nástroj v rámci vnútroštátnych alebo regionálnych štatistických systémov.

Úplné znenie správy: http://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2015-measuring-gender-equality-in-the-european-union-2005-2012

Index rodovej rovnosti on-line: http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index

Twitter: #EIGEIndex  @eurogender  

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) je nezávislý orgán Európskej únie zriadený na podporu a posilnenie propagácie rodovej rovnosti a boja proti diskriminácii na základe pohlavia, a tiež na zvýšenie informovanosti o rodovej rovnosti v EÚ a jej členských štátoch.


[1] Index vyjadruje mieru dosahovania výsledkov a úspešnosti členských štátov pri odstraňovaní rodových rozdielov. Toto hodnotenie je v rozsahu od 1 do 100, pričom 100 predstavuje najlepšiu situáciu.

 

Pridaj komentár