Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

P O Z V Á N K A

na zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť,

 ktoré sa uskutoční

dňa 3. júna 2015 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti č. 117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,

Špitálska 4 v Bratislave

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácia zo zasadnutia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (kompletný materiál)
  4. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2014  (kompletný materiál)
  5. Informácia k návrhu Zákona o eliminácii a prevencii násilia na ženách a domáceho násilia a súvisiace právne akty (kompletný materiál)
  6. Informácia o príprave predsedníctva SR v Rade EÚ 
  7. Informácia o národných projektoch v oblasti rodovej rovnosti
  8. Rôzne

Pridaj komentár