Periodická správa k CEDAW

Posted on Posted in Aktivity, Materiály

SR zaslala do OSN 5. a 6. periodickú správu k Dohovoru o dostránení diskriminácie voči ženám. Správu vypracoval odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a schválila vláda na svojom zasadnutí 9. júla 2014. Následne bola správa zaslaná MZVaEZ generálnemu tajomníkovi OSN.

Slovenská republika ako zmluvná strana Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien OSN predkladá na základe článku 18 ods. 1 písm. b) dohovoru Piatu a šiestu periodickú správu k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien. Správa obsahuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach, ktoré boli prijaté za účelom plnenia ustanovení dohovoru a odporúčaní, prezentovaných v Záverečnom komentári Výboru pre odstránenie diskriminácie žien po posúdení Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky. Správa sa sústreďuje na obdobie od vydania týchto odporúčaní v roku 2008.

Správa uvádza prijaté legislatívne a iné opatrenia, ktoré dokumentujú pokrok uskutočnený pri odstraňovaní diskriminácie žien, zmeny pri dosahovaní rovnosti žien a mužov v politickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom živote a problémy, ktoré v uvedenej oblasti pretrvávajú a prekonanie ktorých bude obsahom ďalších plánov, zámerov a politík.

Správa prešla medzirezortným pripomienkovým konaním a bola prerokovaná Výborom pre rodovú rovnosť a Radou vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Správa v slovenskom jazyku je k dispozícii tu

Správa v anglickom jazyku

Pridaj komentár