Zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

V stredu 20. novembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo jedenáste zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, na ktorom boli prerokované materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014-2019 a Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.

Rada odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť Štvrtú správu o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike. Schválila hodnotiace správy Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny o podpore kultúry národnostných menšín, o národnostnom školstve a o používaní jazykov národnostných menšín s pripomienkami vecne príslušných rezortov, aj dodatok k štatútu Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny.

Na zasadnutí rady boli odprezentované informácie o dotačných schémach v oblasti ľudských práv v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky; Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny.

Rada prijala vyhlásenie s výzvou k nulovej tolerancii extrémistických ideologických východísk a prejavov, ktoré sa objavili v ostatnej dobe a ktoré nemôžu mať priestor v štandardnom demokratickom politickom a ani mediálnom priestore. Rada vzala na vedomie informáciu o prebiehajúcom procese prípravy Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike menšiny.

Ďalšie rokovanie rady bude 18. decembra 2013.

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_CB351955D0F92531C1257C29006E4971

Pridaj komentár