Vyhlásenie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Posted on Posted in Aktuality

Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť víta prijatie Odporúčania Rady EÚ o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch (pozn.1) a záverov Rady EÚ o boji proti trestným činom z nenávisti v Európskej únii ( pozn.2) na jej rokovaní 5. a 6. decembra 2013. Odporúča Vláde SR bezodkladne realizovať tieto odporúčania.

Rada so znepokojením vníma zvolenie Mariána Kotlebu za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Za rovnako znepokojujúce považuje akékoľvek prejavy, ktoré oslavujú alebo ospravedlňujú tento výsledok, pretože relativizujú nebezpečenstvo prieniku aktérov extrémnej pravice do verejnej politiky.

Víťazstvo Mariána Kotlebu v regionálnych voľbách vážne nastavuje zrkadlo občianskej spoločnosti aj politikám integrácie rómskej menšiny, ktoré sú dlhodobo prevažne reštriktívne a represívne. V dôsledku takýchto opatrení sú marginalizované rómske komunity uzamykané v bludnom kruhu sociálneho vylúčenia, ktorého následky sa podpisujú na vyhrocovaní vzťahov s majoritou. Rada vlády preto apeluje na dôslednú realizáciu záväzkov obsiahnutých v Národnej stratégii integrácie Rómov do roku 2020. Kriticky treba zhodnotiť politiky štátu v oblasti boja proti extrémizmu a nastaviť ich tak, aby reflektovali aktuálny vývoj a zmeny na pravicovo extrémistickej scéne a venovali zvýšenú pozornosť vzdelávaniu policajných orgánov v tejto oblasti. Personálne kapacity vecne príslušných krajských štruktúr Policajného zboru by mali byť posilňované a nie oslabované.

Relatívne vyššia podpora extrémistických hnutí zo strany mládeže je o.i. dôsledkom nedostatočného formovania historickej pamäte a takmer absentujúcej výchovy k ľudským právam a modernému demokratickému občianstvu. Nevyhnutné je, aby sa tieto výchovy stali prioritami nášho výchovno-vzdelávacieho systému. Rada vlády sa zaväzuje, že pripravovaná Celoštátna stratégia podpory a ochrany ľudských práv v SR sa bude týmto oblastiam vážne venovať. Kritická reflexia totalitných režimov a pripomenutie si ich obetí musí byť neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích programov na všetkých stupňoch a typoch škôl, rovnako ako informácie o pôvode a devastačných dôsledkoch pretrvávajúcich nehumánnych predsudkov, rasizmu, antisemitizmu, homofóbie a xenofóbie.

Bez ohľadu na to, čo všetko prispelo k zvýšeniu priechodnosti predstaviteľa krajne pravicovej scény do verejnej politiky, treba vziať do úvahy dopady a riziká spojené s výkonom verejnej funkcie takouto osobou. Rada vlády pripomína, že Marián Kotleba dlhodobo buduje svoj politický kapitál nekompetentnou antirómskou, antižidovskou a homofóbnou rétorikou ako aj otvoreným obdivom voči predstaviteľom neľudskej politiky Slovenského štátu. Rada vlády pripomína politickú minulosť Mariána Kotlebu v strane Slovenská Pospolitosť – národná strana, v ktorej pôsobil ako programový tvorca a vodca. Slovenská Pospolitosť – národná strana bola v roku 2006 ako jediná politická strana v histórii samostatnej Slovenskej republiky rozpustená Najvyšším súdom SR. Dôvodom bola protiústavnosť programu strany, orientovaného na obmedzenie základných ľudských práv a zavedenie stavovského štátu s prvkami typickými pre fašistické štátne režimy.

Rada vlády vyzýva k dôslednému spoločenskému monitorovaniu činnosti úradu BBSK pod vedením Mariána Kotlebu. Očakáva zároveň, že bude, z dôvodu mimoriadnej naliehavosti, bez meškania plne zreformované, sfunkčnené a posilnené Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Prínosom k zlepšeniu legislatívneho prostredia by bolo aj pristúpenie a ratifikácia Dodatkového protokolu Dohovoru Rady Európy o počítačovej kriminalite týkajúceho sa kriminalizácie skutkov rasistickej a xenofóbnej povahy, ktoré boli spáchané prostredníctvom počítačových systémov.

V Bratislave 18. decembra 2013

Pozn.
1. Dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2016790%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fsk%2F13%2Fst16%2Fst16790.sk13.pdf
2. Dostupné na: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=SK&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%2017057%202013%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Fsk%2F13%2Fst17%2Fst17057.sk13.pdf

Pridaj komentár