Odborný workshop k príprave stratégie ľudských práv v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv žien

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Dňa 23. apríla 2014 sa v priestoroch MPSVR (zasadačka č. 117 na 1.poschodí) uskutoční odborný workshop k príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR. Workshop bude k téme stratégie Rodová rovnosť a ľudské práva žien.

Program workshopu:

9.00 – 9.15  Registrácia

9.15 –  11.00 Odborné prezentácie:

Rodová rovnosť – východiská a pojmy. Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., Katedra rodových štúdií FiFa UK 

Legislatíva a medzinárodné záväzky SR v oblasti rodovej rovnosti. Ing. Oľga Pietruchová, M.A., riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

Odporúčania pracovnej skupiny Výboru pre rodovú rovnosť k príprave stratégie. Mgr. Šarlota Pufflerová, PhD., vedúca pracovnej skupiny pre stratégie v oblasti rodovej rovnosti Výboru pre rodovú rovnosť

Diskusia k prezentáciám

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 13.00  Práca v skupinách podľa tém:

  • Hospodárske a sociálne práva,
  • Politické a občianske práva,
  • Inštitucionálne a strategické zabezpečenie rodovej rovnosti
  • Dôstojnosť a  telesná integrita žien.

Intersekcionality a viacnásobné znevýhodnenie budú diskutované v rámci každej z pracovných skupín.

13.00 – 14.00 Prezentácia výstupov z pracovných skupín, všeobecná diskusia a záver

Registrácia:

Registrovať sa na workshop je možné cez formulár:

Registrácia na odborné podujatie k príprave stratégie ĽP – rodová rovnosť

Účasť bude potvrdená na základe kapacity miestnosti a reprezentatívnosti zastúpenia. Pri naplnení kapacity miestnosti majú prednosť uchádzači/čky s odborným zázemím v oblasti ľudských práv žien a rodovej rovnosti.

Podklady:

Analýza súčasnej situácie v oblasti rodovej rovnosti

Základné pojmy k rodovej rovnosti

Záväzky SR k používaniu princípov a terminológie rodovej rovnosti

Legislatíva: 

Domáca legislatíva a strategické materiály k rodovej rovnosti tu: http://www.gender.gov.sk/?page_id=69

EU: http://www.gender.gov.sk/?page_id=184

Rada Európy: http://www.gender.gov.sk/?page_id=314

OSN: http://www.gender.gov.sk/?page_id=303

Odporúčania medzinárodných ľudsko-právnych orgánov: 

CEDAW: http://www.gender.gov.sk/?page_id=301

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach: http://www.gender.gov.sk/?page_id=1290

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach: http://www.gender.gov.sk/?page_id=1292

Univerzálne periodické hodnotenie: http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/ludske_prava-rada_osn_pre_ludske_prava

UPR odporúčania: http://www.mzv.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/ID_75824E7E84CE6C00C12578160026C2B0_SK/$File/odporucania%20pre%20SK_SJ.pdf

Celkový zoznam medzinárodných dohovorov, ktorými je SR viazaná, je k dispozícii tu.: http://www.radavladylp.gov.sk/data/files/3929_priloha_2_medz-dohovory_sr_vypracovane-redakcnym-timom_1572013.pdf

 

 

 

Pridaj komentár