Odporúčania EÚ k národným reformám sa týkajú aj zamestnanosti žien

Posted on Posted in Materiály

ODPORÚČANIA RADY týkajúce sa národného programu reforiem Slovenska na rok 2012, ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015 sa týkajú aj oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na trhu práce, a to konkrétne nasledovné odporúčania:

4. Zvýšiť administratívnu kapacitu verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť zameranie, navrhovanie a hodnotenie aktívnych politík trhu práce na zabezpečenie individualizovanejších služieb zamestnanosti pre mládež, dlhodobo nezamestnaných, starších pracovníkov a ženy. Zabezpečiť poskytovanie zariadení starostlivosti o deti. Znížiť daňovo-odvodové zaťaženie pre zamestnancov s nízkymi mzdami a upraviť systém dávok.

5. Prijať a vykonať akčný plán pre mládež, najmä pokiaľ ide o kvalitu a význam vzdelávania a odborného vzdelávania pre trh práce, a to aj prostredníctvom zavedenia systému učňovského vzdelávania. Zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania posilnením zabezpečenia kvality a orientácie na výsledky.

6. Prijať aktívne opatrenia, aby mali zraniteľné skupiny vrátane Rómov lepší prístup ku školskému a predškolskému vzdelávaniu lepšej kvality. Zabezpečiť opätovné začlenenie dospelých na trhu práce prostredníctvom aktivačných opatrení a cielených služieb zamestnanosti, druhej šance na vzdelávanie a krátkodobého odborného vzdelávania.

Pridaj komentár