Konferencia “Pracovný život žien vo vyššom veku”

Posted on Posted in Aktivity

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce.

Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR  v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 zorganizovali konferenciu pod názvom „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“. Záštitu nad týmto medzinárodným podujatím  prevzal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Konferenciu, ktorú za MPSVR SR organizačne aj odborne zabezpečoval Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, moderovala jeho riaditeľka Oľga Pietruchová.

Konferenciu otvoril štátny tajomník MPSVR SR Jozef Burian, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil potrebu vytvoriť pozitívny, rodovo citlivý prístup k aktívnemu starnutiu a medzigeneračnej solidarite. Uviedol, že k základným pilierom, na ktorých je postavená Európska únia, patrí solidarita medzi generáciami, rovnosť medzi ženami a mužmi, odstraňovanie sociálneho vylúčenia a diskriminácie. Ocenil prítomnosť zástupcov Francúzska na konferencii a viacročnú spoluprácu Úradu vlády SR s francúzskymi expertmi a expertkami, ktorá  prináša ďalšie nové  skúsenosti na slovenskú pôdu.

Na konferencii vystúpil J.E. Jean-Marie Bruno, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR. Vyzdvihol dlhotrvajúcu mnohostrannú spoluprácu a dobré vzťahy medzi Slovenskou a Francúzskou republikou aj v oblasti projektov ovplyvňujúcich výrobu aj zamestnanosť.

Poradkyňa predsedu vlády SR Oľga Algayerová zasa zdôraznila, že európske skúsenosti v oblasti podpory znevýhodnených skupín  by mali byť inšpiráciou pre Slovensko aj  v riešení regionálnych rozdielov v zamestnanosti. Ocenila misiu ambasádoriek a ambasádorov  Európskeho roka.

Na konferencii vystúpili Zora Bútorová z IVO, Boris Vaňo z INFOSTAT-u, Silvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ale aj zástupkyne francúzskeho partnera, Laurence Liago, národná tajomníčka francúzskej demokratickej konfederácie práce  a Michèle Vianes, predsedníčka združenia Regards de femmes.

Európsky rok upozornil o. i.  na fakt, že  situácia žien vo veku 45+ na trhu práce je  kritická, pretože sú v omnoho väčšej miere vystavené rodovej nerovnosti a viacnásobnej diskriminácii ako muži. Kariérny cyklus týchto žien sprevádza rodová nerovnosť v odmeňovaní, pracovný život do veľkej miery ovplyvňuje aj rodičovstvo. Na Slovensku stavia spoločnosť ženy primárne do roly matky – opatrovateľky dieťaťa, výsostne zodpovednej za jeho starostlivosť a výchovu. Ženy sú nútené aj niekoľkokrát počas profesionálneho života prerušiť svoju kariéru, čo sa negatívne prejavuje nielen na výške ich platov, ale aj ich dôchodkov.

Pridaj komentár