Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciiu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách.Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.


Vyhlasovateľom výzvy je
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. Termín uzávierky: 15. januára 2013.

Kontakt:

Ministerstvo vnútra SR
Odbor prevencie kriminality Kancelárie MV
sekretariát Rady vlády pre prevenciu kriminality
Drieňová 22
826 86 Bratislava

tel: 02/4859 2204-06
e-mail: rvpk@minv.sk 

 

Viac tu

Pridaj komentár