Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Termín zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť bude dňa 30. januára 2014 v čase od 13.00 hod. (v  zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch.). Prítomnosť verejnosti na zasadnutí je možná do naplnenia kapacity zasadacej miestnosti. Upozornenie: na základe avizovaného záujmu verejnosti je kapacita sály naplnená a nevieme garantovať ďalšiu účasť verejnosti na zasadnutí.

Úspešné rómske ženy diskutovali na ministerstve

Na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ukončila púť výstava mapujúca osudy významných a úspešných rómskych žien. Vyústením projektu „Úspešné rómske ženy“ bola záverečná diskusia s jeho hlavnými aktérkami.

Rodová rovnosť – mýty a fakty

Rovnosť medzi mužmi a ženami To je cieľ, o ktorý ide. Nie však rovnosť v zmysle rovnakosti (angl. sameness) ale rovnakého spoločenského postavenia, práv a povinností (angl. equality), prípadne férového a spravodlivého prístupu (angl. equity). Termín rovnosť pohlaví (angl. equality of sexes) však evokuje snahu o odstránenie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, teda rovnakosti. […]

Stanovisko k spochybňovaniu princípu rodovej rovnosti

Vláda SR tak, ako sa uvádza v Programovom vyhlásení na roky 2012 – 2016, uznáva rodinu ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istôt občanov. Kvalitu života považuje vláda SR za výsledok súdržnej spoločnosti, ktorá je závislá od solidarity všetkých vrstiev spoločnosti a od spájania silnej hospodárskej politiky s politikou sociálnou. To nevyhnutne zahŕňa v sebe […]

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012

Hodnotenie plnenia aktivít Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách za roky 2009 – 2012 (ďalej len „Národný akčný plán“, resp. „NAP“) je spracované na základe úlohy B.3. uznesenia vlády SR č. 477 zo 6. júla 2011. Plnenie úloh Národného akčného plánu je napĺňanie vládnych zámerov v oblasti pomoci ale aj prevencie násilia […]

Fórum o ženskom potenciáli v ekonomike

Kríza nás privádza k tomu, že prehodnocujeme pohľad na leadership, pravidlá a zaužívané pohľady na riadenie a pôsobenie rôznych inštitúcií. Svet sa zmenil, vraciame sa k podstate v biznise aj v spoločnosti. A žena 21. storočia tu má miesto. Ženy spolu s mužmi môžu spolupracovať, vytvárať rozumnejší, bezpečnejší spôsob žitia v dnešnej spoločnosti. Ženy v […]

Správa o rodovej rovnosti - ilustrácia

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012

Hospodárska a sociálna rada prerokovala na svojom zasadnutí 22.4.2013 návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012 a odporučila vláde jej schválenie. Vláda SR na svojom zasadnutí 24.4.2013 správu schválila. V poradí už piata predkladaná správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, […]

Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

4.apríl 2013 – Deň rovnosti v odmeňovaní

4. apríla 2013 si pripomíname na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky ukazuje, že ženy musia na Slovensku pracovať o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.  Rodový mzdový rozdiel  bol v roku 2011 na Slovensku 20,5%, kým na úrovni EÚ 16,2%.  Priemerný zárobok žien teda […]

Správa o rodovej rovnosti v MPK

21.3.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012. Správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, ako aj na rodové pomery v pracovnom i súkromnom živote. Štruktúra správy teda neodráža tradičné tematické okruhy rodovej rovnosti, ale […]

Olympiáda ľudských práv k rodovej rovnosti

V dňoch 20.-22. marca prebieha v Liptovskom Jáne  finále 15. ročníka Olympiády ľudských práv. Témou tohto roku sú Ľudské práva žien a rodová rovnosť. Finále OĽP zastrešuje národný projekt Inštitút rodovej rovnosti. Lektorky a expertky z národného projektu budú počas trojdňového podujatia vzdelávať mladých ľudí, ako i učiteľov a učiteľky v téme rodovej rovnosti a […]

Dotácie MPSVR SR na podporu rodovej rovnosti na rok 2013

Dotácie MPSVR SR boli novelou zákona 544 Z.z. rozšírené o možnosť poskytovania dotácií na podporu rodovej rovnosti. Dotáciu na podporu rodovej rovnosti možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu,a to na: a)    vzdelávacie aktivity, b)    poradenskú činnosť, c)     osvetovú činnosť, d)    edičnú činnosť, […]

Nórsky finančný mechanizmus pre rodovo podmienené a domáce násilie

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie financovaného z Nórskych grantov 2009 – 2014 zorganizoval otváraciu konferenciu pod názvom „Počúvame volania o pomoc“. Konferencia sa uskutočnila v pondelok 26. novembra 2012 v Hoteli Bôrik pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchaného na ženách a tak oficiálne odštartovala implementáciu programu na Slovensku. Zároveň významnou mierou […]

Konferencia “Pracovný život žien vo vyššom veku”

Medzinárodná konferencia „Pracovný život žien vo vyššom veku – výzvy a možnosti“ poukázala na významné demografické zmeny a v ich kontexte meniace sa postavenie žien v spoločnosti a na trhu práce. Úrad vlády SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych veci a rodiny SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR  v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia […]