Rodový mzdový rozdiel - ilustrácia

4.apríl 2013 – Deň rovnosti v odmeňovaní

Posted on Posted in Aktivity

4. apríla 2013 si pripomíname na Slovensku Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Tento dátum symbolicky ukazuje, že ženy musia na Slovensku pracovať o 3 mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.  Rodový mzdový rozdiel  bol v roku 2011 na Slovensku 20,5%, kým na úrovni EÚ 16,2%. 

Priemerný zárobok žien teda tvorí menej ako 80 % z mužskej priemernej mzdy. Pozitívnou správou je, že tento rozdiel sa v poslednom desaťročí znížil o takmer 7 p.b.

Z hľadiska vzdelania prevláda na Slovensku lepšia vzdelanostná úroveň žien. Táto sa však neodráža v úrovni ich zárobkov, naopak. Najvyšší rodový mzdový rozdiel sa prejavujú pri vysokoškolsky vzdelaných mužoch a ženách, a to hlavne v podnikateľskej sfére, kde tento rozdiel predstavuje štvrtinu nižší priemerný zárobok pre ženy. Tento rozdiel poukazuje na fakt, že investícia do vzdelania – ľudského kapitálu sa lepšie vypláca a zhodnocuje u mužov ako u žien.

Rodový mzdový rozdiel sa začína prejavovať zhruba v 25 roku života a pretrvá až do dôchodku. Je teda zjavné, že výpadok žien kvôli materskej a rodičovskej dovolenke z pracovného procesu predstavuje pre ženy znevýhodnenie, ktoré ovplyvňujú ich príjem počas celej kariéry a zákonite aj na dôchodku.

Princíp rovnakého odmeňovania z pohľadu rodovej rovnosti patrí pritom medzi najfrekventovanejšie zásady v medzinárodnom pracovnom práve, ako aj v pracovnom práve EÚ. V tejto oblasti bolo na úrovni EÚ prijatých niekoľko smerníc, predovšetkým pokiaľ ide o zásadu rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu a zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami z roku 1975.  V SR je princíp rovnakého odmeňovania mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty zakotvený v Zákonníku práce.

Rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi odrážajú pretrvávajúcu diskrimináciu a nerovnosti na pracovnom trhu, ktoré v reálnom živote ovplyvňujú najmä ženy. Príčiny týchto rozdielov sú zložité a vzájomne prepojené.

Hlavné dokumenty kampane:


Ôsma publikácia radu Aspekty prináša výsledky analýz vytvorených v rámci projektu Rodový rozdiel v odmeňovaní ako dôležitý aspekt diskurzu rodovej rovnosti – aktuálny stav na Slovensku. Celú publikáciu si môžete stiahnuť v .pdf formáte.

 Viac informácií nájdete an stránke venovenej rodovému mzdovému rozdielu

Pridaj komentár