Projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí realizuje projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“, ktorého cieľom je vytvorenie bilaterálnej spolupráce s Islandským partnerom – The Directorate of Equality.V rámci  študijnej cesty na Islande sa  expertný tím oboznámil so spôsobom znižovania mzdového rozdielu na Islande, ktorý je v tejto oblasti najefektívnejšou krajinou […]

Medzinárodný deň žien

MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez bez ohľadu na ich národné, národnostné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Je prejavom solidarity medzi ženami a súčasne spomienkou na snahu za zrovnoprávnenie žien, najdlhšiu revolúciu v dejinách ľudstva.

Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2017

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2017 (ďalej iba „správa“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí desiatou správou. Predkladaná správa za rok 2017 sa zameriava na analýzu problematiky násilia páchaného na ženách.  Pomenúva teoretické východiská násilia  […]

62. zasadnutie Komisie o postavení žien

62. zasadnutie Komisie o postavení žien (CSW62) je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na každoročnom zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 12.-23. marca 2017, v zastúpení globálnych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií a súkromného sektora sa rokuje o tom, ako zabezpečiť […]

Výzva na projekty na prevenciu a elimináciu diskriminácie

Implementačná agentúra vyhlásila výzvu na dopytovo orientované projekty z operačného programu Ľudské zdroje. Oprávnené aktivity v rámci výzvy sú: Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred […]

Eurobarometer o rodovej rovnosti

V novom prieskume Eurobarometra sa zdôrazňuje, že rodová rovnosť sa v členských štátoch EÚ ešte stále nedosiahla. Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Rodová rovnosť je základným právom zakotveným v zmluvách EÚ. Musíme využiť, že sa v súčasnosti pozornosť zameriava na tieto témy v médiách a na politickej scéne, aby sme túto zásadu premietli do praxe. Ženy v Európe […]

Projektu Rodina a práca pokračuje formou projektov

Zamestnanosť žien v SR je rovnaká a v niektorých kohortách (matky detí vo veku nad 12 rokov) dokonca podstatne vyššia ako v priemere EÚ, čo dokazujú dáta z Eurostatu. Navyše, zamestnanosť žien v SR narastala v ostaných rokoch podstatne rýchlejšie ako v priemere EÚ. Existuje však skupina, kde je výrazne nižšia zamestnanosť žien v porovnaní s EÚ, a to sú matky s deťmi vo […]

Aká je rovnosť príležitostí na Slovensku?

23.08.2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci Jana Maťková, moderátorka: “Len štvrtina, také je zastúpenie žien v manažmente najväčších európskych spoločností. Vyplýva to zo zistení Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Nemecko na tom nie je lepšie, a preto plánuje prijať opatrenia, ktoré do čela firiem prinesie viac profesionálok. Ak nemecké firmy do roka nezvýšia ich počet […]

Zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť

Najbližšie zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 13.00 h v zasadacej miestnosti MPSVR SR č. 117, Špitálska 4, 1. posch. Predbežný program zasadnutia: Návrh programu: 1. Otvorenie 2. Návrh rokovacieho poriadku Výboru pre rodovú rovnosť 3. Informácia o novom zložení výboru a voľba podpredsedu/níčky Výboru pre rodovú rovnosť za […]

Zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv – Komisia prijíma prvé konkrétne iniciatívy

 Hoci väčšinu nástrojov na zavedenie piliera majú v rukách členské štáty, sociálni partneri a zástupcovia občianskej spoločnosti, inštitúcie Európskej únie, a najmä Európska komisia, môžu pomôcť stanovením rámca a poskytnutím usmernení. Okrem návrhu Európskeho piliera sociálnych práv dnes Komisia predkladá aj niekoľko legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom, informovania […]

Slovenských mužov na materskej pribúda

Slovenských mužov na materskej pribúda. Kým ku koncu marca minulého roka poberalo dávku materské 930 mužov, ku koncu tretieho mesiaca tohto roka ich počet stúpol na 1767. Medziročne sa tak počet mužov na materskej zvýšil o 837. Vyplýva to z údajov Sociálnej poisťovne (SP). V porovnaní s celkovým počtom poberajúcich materský príspevok tvoria otcovia na […]

Kampaň proti sexuálnemu násiliu “Pretože hovorím NIE”

V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme. Cieľ kampane Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. […]