Kampaň proti sexuálnemu násiliu “Pretože hovorím NIE”

Posted on Posted in Aktuality

V utorok 11. apríla 2017 sa spustila celoštátna mediálna kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE zameraná na prevenciu sexuálneho násilia v intímnych vzťahoch medzi mladými ľuďmi prostredníctvom zvýšenia povedomia a informovanosti o tomto závažnom probléme.

Kv Platna

Cieľ kampane

Hlavným cieľom kampane Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je zvýšiť citlivosť mladých ľudí na problematiku sexuálneho násilia a verejne ho odmietnuť. O sexuálnom násilí sa v našej spoločnosti totiž doteraz takmer verejne nediskutovalo a navyše sa často mlčky toleruje. Takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016). V zásade sa iste všetci zhodnú na tom, že znásilnenie je mimoriadne závažný zločin, ktorého páchatelia si zaslúžia potrestanie a obete zasa musia dostať potrebnú pomoc, skutočnosť však vyzerá inak. Svedčí o tom nepomer počtu spáchaných a stíhaných sexuálnych útokov, nedostatok adekvátnej podpory okolia a špecializovaných služieb pre osoby, ktoré zažili sexuálne násilie. Prečo nezriedka považujeme sexuálne násilie za ospravedlniteľné? Na vine sú rôzne mylné presvedčenia, ktoré sa s týmto typom násilia spájajú, ako aj nedostatočná informovanosť širokej i odbornej verejnosti o špecifikách tohto typu násilia a jeho následkoch. Stále fungujú všeobecne rozšírené mýty, že to žena „chcela“ alebo že „si to zaslúžila“. Takéto obviňovanie sa nezvykne spájať s inými trestnými činmi. Mýty odporujú faktom: veď nikto nechce zažiť násilie ani si ho nikto nezaslúži.

Kampaň PRETOŽE HOVORÍM NIE chce prispieť k prevencii sexuálneho násilia sprostredkovaním najdôležitejších informácií o jeho formách, následkoch, príčinách a možnostiach pomoci. Chce poukázať na to, že každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie a plnenia úloh súvisiacich s prevenciou násilia a zasahovaním proti nemu.

Zároveň kampaň upozorňuje na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom násilníkovi v parku“ sú páchateľmi sexuálnych útokov najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete. Len v 12 % prípadov je útočníkom úplne cudzí človek. (Táto informácia vyplynula z prvého reprezentatívneho výskumu o sexuálnom násilí na Slovensku, ktorý sa realizoval v KMC. Jeho výsledky sa práve spracovávajú a budú postupne zverejňované) V zahraničí ukazujú prieskumy veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi. 

Prvá kampaň proti sexuálnemu násiliu

Ide o prvú kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava osobitne na problematiku sexuálneho násilia. Upozorňuje na skutočnosť, že najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov, ktorí zažili sexuálne násilie. Násilie na ženách ako verejnú tému začali otvárať mimovládne organizácie v druhej polovici 90. rokov 20. storočia, čo vyvrcholilo kampaňami „Piata žena“. V roku 2007 prebehla pod názvom „Zastavme násilie“ prvá kampaň zo strany MPSVR a v súčasnosti sa realizujú viaceré aktivity v rámci Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2014 – 2019.

Aktuálna kampaň je súčasťou končiaceho projektu MPSVR Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (skratka KMC; nové znenie názvu: Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách), v rámci ktorého vznikla inštitúcia pre koordináciu a spoluprácu na tvorbe celoštátnych politík zameraných na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách (všeobecne v párových vzťahoch) a domáceho násilia.

Cieľová skupina

Hlavnými cieľovými skupinami kampane sú mladí ľudia, ženy a muži vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí  sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho vo veľkej miere aj tolerujú. 

Posolstvo kampane 

Posolstvo kampane v skratke približuje základnú definíciu sexuálneho násilia ako sexuálnych aktivít, ku ktorým dochádza s použitím akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku či napriek nesúhlasu druhej strany. Nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Len takýto postoj je prevenciou sexuálneho násilia. Zároveň vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výlučne páchateľ.       

Pomoc a podpora

Vzhľadom na panujúce predsudky o sexuálnom násilí je pre osoby, ktoré ho zažili, často ťažké násilie ako také rozpoznať a vyhľadať pomoc. Ak potrebujete pomoc alebo sa chcete poradiť, volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštívte webovú stránku www.zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.

Súčasťou kampane sú dva televízne spoty a jeden rozhlasový spot, rôzne formy prezentácie na internete a informačné materiály.

Webstránka kampane: www.hovorimnie.sk

Kontakty

Emailová adresa pre širokú verejnosť na získanie informácií o kampani: info@hovorimnie.sk

Ďalšie informácie o násilí páchanom na ženách, o rodovo podmienenom násilí a domácom násilí na: www.zastavmenasilie.gov.sk

Kv Soska