Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2017

Posted on Posted in Aktuality

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predkladá Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti  za rok 2017 (ďalej iba „správa“) na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337/2014 z 9. júla 2014. Predložený materiál je už v poradí desiatou správou.

Predkladaná správa za rok 2017 sa zameriava na analýzu problematiky násilia páchaného na ženách.  Pomenúva teoretické východiská násilia  páchaného  na  ženách, následky domáceho násilia, výskumy v oblasti násilia, pokrok v politike a legislatíve v danej  oblasti a služby na podporu obetí. Násilie na ženách je v súlade s medzinárodným konceptom ľudských práv chápané ako porušovanie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Je to forma rodovo podmieneného násilia, ktoré je nasmerované proti ženám z dôvodu ich príslušnosti k ženskému rodu a postihuje ženy disproporcionálne.

Zo štúdie Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) so sídlom vo Viedni, ktorá bola prezentovaná v marci 2014 vyplýva, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov. V správe sú uvádzané dva nové reprezentatívne výskumy: Sexuálne násilie na ženách (Očenášová, Michalík, 2017) a Reprezentatívny výskum domáceho násilia na Slovensku (Filadelfiová, Gerbery, Vittek, 2017), ktoré v roku 2017 vydalo Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie

Správa v znení po medzirezortnom pripomienkovom konaní tu.