62. zasadnutie Komisie o postavení žien

Posted on Posted in Aktuality

62. zasadnutie Komisie o postavení žien (CSW62) je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na každoročnom zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 12.-23. marca 2017, v zastúpení globálnych lídrov a líderiek, mimovládnych organizácií a súkromného sektora sa rokuje o tom, ako zabezpečiť zlepšenie života žien a dievčat v rámci nového 15-ročného globálneho rozvojového plánu*. Delegáciu tvorili za MPSVR SR riaditeľka ORRRP Oľga Pietruchová a Ľubica Rozborová, za IVPR riaditeľka Silvia Porubänová, pod vedením veľvyslanca SR pri OSN, M.Mlynára. 

Prioritná téma CSW62 bola “Výzvy a príležitosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia vidieckych žien a dievčat”; téma recenzie: “Účasť žien v médiách a prístup k nim a informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na nástroje na podporu a posilnenie postavenia žien (dohodnuté závery zo štyridsiateho siedmeho zasadnutia) a ich využitie”.

V rámci zasadnutia vystúpila 15 .3. 2018 v mene SR počas všeobecnej rozpravy riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR p. Oľga Pietruchová. Text vystúpenia:

“V roku 2015 začalo Slovensko implementovať stratégiu a akčný plán pre rodovú rovnosť na roky 2014-2019, čo je základný programový dokument slovenskej vlády. Zavedením úloh definovaných v tomto pláne sa Slovenská republika snaží dosiahnuť súlad so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii, ako aj implementovať hlavné zistenia výboru CEDAW, vrátane tých, ktoré boli prijaté od novembra 2015.
Ženy na vidieku na Slovensku čelia určitým špecifickým výzvam, ako je nižšia zamestnanosť matiek malých detí ako i žien vo veku 45 rokov, čo bráni ich ekonomickej nezávislosti a prehlbuje feminizáciu chudoby v staršom veku.
Na podporu zamestnávania žien vyvinulo naše ministerstvo niekoľko mechanizmov využívajúcich Európsky sociálny fond, ako aj iné verejné finančné prostriedky. Projekty zamerané na zosúladenie rodinného a pracovného života pre matky malých detí podporujú flexibilné pracovné dohody a zariadenia starostlivosti o deti prostredníctvom finančných stimulov. Všeobecne povedané, podpora pracujúcich rodičov je dôležitou sociálnou politikou na Slovensku. Matky novorodencov majú nárok na 34 týždňov materskej dovolenky s platbou vo výške 75% predchádzajúcich príjmov, čo je de facto čistý príjem. Okrem toho majú otcovia právo za 28 týždňov za rovnakých podmienok. Počet otcov využívajúcich túto príležitosť sa každý rok zdvojnásobuje.
Ako pozitívum spomeniem, že zlepšovanie výsledkov na trhu práce viedlo k neustálemu znižovaniu miery ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením (18,1% v roku 2016), kde Slovensko dosahuje lepšie výsledky ako priemer EÚ. Nízka účasť znevýhodnených skupín na trhu práce však bráni sociálnej súdržnosti v spoločnosti. Preto je zamestnanosť starších žien a ľudí vo všeobecnosti podporovaná prostredníctvom stimulov v rámci národného projektu s názvom “Chceme byť aktívny na trhu práce”, kde sa podporujú finančné dotácie, ako aj rekvalifikácia a možnosti celoživotného vzdelávania. Nedávno prijatý zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ďalej podporuje možnosti zamestnania znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Spomínajúc na vidiecke ženy, osobitnú výzvu na Slovensku predstavujú segregované rómske komunity vo východnej časti krajiny. Údaje z prieskumu o životných podmienkach marginalizovaných rómskych domácností ukazujú, že rómske ženy majú omnoho horšie šance nájsť si platené práce ako rómski muži. Problém dlhu tiež významne prispieva k dlhodobému poklesu a extrémnej deprivácii rómskych domácností v vylúčenom, segregovanom prostredí. Na riešinie situácie zadlžených ľudí dáva nový osobný zákon o osobnom bankrote druhú šancu tým, ktorí sa ocitnú v dlhovej pasci.
Okrem toho sa zavádzajú afirmatívne opatrenia na podporu ľudí v týchto komunitách. Dovoľte mi spomenúť niektoré z nich ako komunitné centrá a terénnu sociálnu prácu, ktorá pomáha ľuďom a konkrétne ženám. Aby boli sociálne pracovníčky schopné zvládnuť prípady domáceho násilia, boli vzdelávaní o rodovo citlivom prístupe a základnom poradenstve, ako osloviť ženy pri hľadaní pomoci.”
 
Počas interaktívneho dialógu Slovensko vystúpilo s prezentáciou na tému “Účasť žien na médiách a prístup k nim a informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na tieto nástroje a ich využitie ako nástroj na podporu a posilnenie postavenia žien”. Prezentácia bola zameraná najmä na prezentáciu kampane “Pretože hovorím nie”, ktorú naše ministerstvo realizovalo v roku 2017. Záver prezentácie bol venovaný diskusii k postaveniu žien v médiách a IT sektore.
————————–
*Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj 2015-2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) nadväzuje na miléniové rozvojové ciele a bola prijatá na úrovni OSN v septembri 2015. Okrem samostatného cieľa pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (cieľ 5), je plánovaný rodovo citlivý prístup v 11 ďalších rozvojových cieľov. Prečítajte si viac o úlohe žien zohrávajú vo všetkých cieľov, a to, čo OSN robí pre ženy v týchto oblastiach tu.