Výzva na projekty na prevenciu a elimináciu diskriminácie

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Implementačná agentúra vyhlásila výzvu na dopytovo orientované projekty z operačného programu Ľudské zdroje. Oprávnené aktivity v rámci výzvy sú:

  1. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
  2. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
  3. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy
  4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
  5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie
  6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania
  7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácii, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim, vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení

Výzva je zverejnená tu