Projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“

Posted on Posted in Aktuality

Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí realizuje projekt „Reducing gender Pay Gap – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní mužov a žien“, ktorého cieľom je vytvorenie bilaterálnej spolupráce s Islandským partnerom – The Directorate of Equality.V rámci  študijnej cesty na Islande sa  expertný tím oboznámil so spôsobom znižovania mzdového rozdielu na Islande, ktorý je v tejto oblasti najefektívnejšou krajinou v Európe. Akreditovaní experti poskytli prehľad o certifikácii systému riadenia rovnakej mzdy na Islande a uvedli príklady výhod práce v rámci systému rovnakého odmeňovania. Slovenský expertný tím zložení zo zástupkyň azástupcu MPSVR a externých odborníčok poskytli hodnotenie príslušnej slovenskej legislatívy. Na základe záverov workshopu a pracovnej cesty bol  vypracovaný “Conclusion paper” a taktiež Odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania s využitím islandskej praxe, ktoré budú sprístupnené Výboru pre rodovú rovnosť, iným orgánom pôsobiacim v tejto oblasti a verejnosti prostredníctvom webstránky.

Projekt je financovaný z Fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni spolufinancovanej z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu s obdobím realizácie december 2022 – máj 2023. Aktivity projektu prispievajú k plneniu úloh Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021-2027 a Národného akčného plánu zamestnanosti žien na roky 2022 – 2027.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk .“